หน่วยสมรรถนะ

วางแผนงานการส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-5-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนงานการส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ISCO รหัส 2132 นักส่งเสริมการเกษตร

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถทำการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ วางแผนโครงการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 2132 ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเกษตร การป่าไม้ และการประมง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  มาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0110401 สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1.ระบุข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบได้ถูกต้องตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
2. ระบุความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่จำเป็นในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปได้ถูกต้องตามคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
3.ระบุข้อมูลด้านคุณภาพของผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0110402 วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1. วิเคราะห์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตได้ถูกต้องตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
2.วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคของพืชและการดูแลบำรุงรักษาผลผลิตได้ถูกต้องตามหลักวิชาการของการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practice; GAP)

0110403 วางแผนโครงการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1. กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนโครงการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการของการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practice; GAP)และตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
2. จัดทำแผนงานส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการวางแผนและดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัตถุดิบ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบของการแปรรูปผักและผลไม้ เช่น เมล็ดพันธุ์ ระบบน้ำ ปุ๋ย และ สารปราบศัตรูพืช 2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ ยาป้องกันและรักษาโรค สารปราบศัตรูพืช 3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาผักและผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูป และวิธีการป้องกันการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมถึงแหล่งผลิตแบบเคมีที่อยู่ข้างเคียง 4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต การคัดแยก การทำความสะอาด รวมถึงการเก็บรักษาผักและผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูป 5. ความรู้เกี่ยวกับโรคของพืชและการดูแลบำรุงรักษาผลผลิต พืชผักและผลไม้ ตามหลักวิชาการของการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ วางแผนโครงการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ จัดทำแผนงานโครงการเพื่อส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบ รวมถึงความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่จำเป็นในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรให้ได้คุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบที่หน่วยงานต้องการตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคของพืชและการดูแลบำรุงรักษาผลผลิต 3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับจัดทำแผนงานส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ หมายถึง ข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบและผู้ผลิตวัตถุดิบ ข้อมูลความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิตผลผลิตทางการเกษตร อาทิเช่น การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคของพืชและการดูแลบำรุงรักษาผลผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการวางแผนโครงการส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ให้กับผู้ผลิต
ควบคุมงานการส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้