หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการงานเอกสารการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-3-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการงานเอกสารการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ISCO รหัส 3323 ผู้จัดซื้อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถออกใบสั่งซื้อ (PO) และใบแจ้งหนี้ (Invoice) ในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งใบสั่งซื้อ (PO) ให้แก่ผู้ขายได้อย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด และสามารถตรวจสอบความถูกต้องและส่งออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) ที่ได้รับจากผู้ขายโดยใช้ระบบออนไลน์ให้แก่ฝ่ายการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 3323 ผู้จัดซื้อ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0120201 จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ(PO)วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1. ออกใบสั่งซื้อ(PO) ได้อย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนดของสถานประกอบการ
2. ดำเนินการส่งออกใบสั่งซื้อ (PO)ให้แก่ผู้ขายได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งออกใบสั่งซื้อ (PO) ให้แก่ผู้ขายได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

0120202 รับส่งใบแจ้งหนี้(Invoice)ของการสั่งซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1.ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ (Invoice)ที่ได้รับจากผู้ขายได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ส่งออกใบแจ้งหนี้ (Invoice)ให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งออกใบแจ้งหนี้ (Invoice)ให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการออกใบสั่งซื้อ (PO) 2. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งออกใบสั่งซื้อ (PO) ให้แก่ผู้ขาย และ ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. ทักษะการตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ (Invoice) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับใบสั่งซื้อ (PO) 2. ความรู้เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ (Invoice)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับการออกและจัดส่งใบสั่งซื้อ (PO) การตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ (Invoice) ที่ได้รับจากผู้ขาย และส่งออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ออกใบสั่งซื้อ (PO) วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ และส่งออกใบสั่งซื้อให้ผู้ขาย 2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ (Invoice) ของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้และส่งใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการออกใบสั่งซื้อ (PO) ได้อย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด และ ส่งใบสั่งซื้อ (PO) ให้แก่ผู้ขายได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ (Invoice) ที่ได้รับจากผู้ขายและส่งออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนและทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ข) คำอธิบายรายละเอียด ปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการรับส่งใบแจ้งหนี้ (Invoice) วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
คัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้