หน่วยสมรรถนะ

คัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-3-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  คัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ISCO รหัส 3323 ผู้จัดซื้อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถสำรวจผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับ การแปรรูปผักและผลไม้ และประเมินระดับผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 3323 ผู้จัดซื้อ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0120101 สำรวจข้อมูลของผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1. ระบุคุณสมบัติของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
2.ระบุคุณสมบัติผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามคุณภาพและปริมาณของแผนการผลิตของสถานประกอบการ
3. สืบค้นข้อมูลผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามคุณภาพและปริมาณของแผนการผลิตของสถานประกอบการ

0120102 จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1.จัดทำเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ผลิตวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.คัดแยกประเภทผู้ผลิตวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0120103 ประเมินระดับผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

1.ออกแบบเครื่องมือประเมินระดับผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.ประเมินระดับผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการสืบค้นข้อมูลผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ทักษะการจัดทำเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ผลิตวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการสำรวจผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ และประเมินระดับผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. สำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ออกแบบเครื่องมือประเมินระดับผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตและดำเนินการประเมินระดับผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลของผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ และคัดแยกประเภทผู้ขายเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้รวมถึงประเมินระดับผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด ปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการสำรวจข้อมูลของผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมินการประเมินระดับผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินการงานเอกสารการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้