หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-2-040ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผักและผลไม้ ISOC รหัส 8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ที่ชำรุดได้ ตั้งแต่การจัดทำรายชื่อและข้อมูลของเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ที่ชำรุด จนถึงการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการปฏิบัติงาน ความพร้อมของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0510101 สำรวจข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ที่ชำรุด

1.จัดทำรายชื่อของเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ที่ชำรุดได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.จัดทำข้อมูลของเครื่องมือเครื่องจักรที่ชำรุดได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0510102 เตรียมความพร้อมก่อนการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

1.เตรียมพื้นที่ในการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.ระบุชนิดของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามประเภทของเครื่องมือเครื่องจักรและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ทักษะในการเตรียมพื้นที่ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักรที่ชำรุด และการเตรียมความพร้อมก่อนการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  จัดทำรายชื่อและข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ที่ชำรุดและเตรียมความพร้อมของพื้นที่และเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรที่ชำรุด
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะในการเตรียมพื้นที่เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. เครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ อาทิเช่น เครื่องปอกเปลือก เครื่องบรรจุน้ำเชื่อม หม้อต้มฆ่าเชื้อ เครื่องปิดฝากระป๋อง เครื่องอบแห้งผักและผลไม้ เป็นต้น 2. การสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง การสำรวจสภาพทั่ว ๆ ไปของเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุ เช่น เครื่องปอกเปลือก เครื่องบรรจุน้ำเชื่อม หม้อต้มฆ่าเชื้อ เครื่องปิดฝากระป๋อง ฯลฯ ว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือชำรุด เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการเตรียมการซ่อมแซม 3. การเตรียมความพร้อม หมายถึง การเตรียมพื้นที่ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ อาทิเช่น อะไหล่ ไขควง เป็นต้น ก่อนการดำเนินการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำรวจข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ที่ชำรุด 1) แบบการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2) แบบการประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินเตรียมความพร้อมก่อนการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้ 1) แบบการประเมินผลการสอบข้อเขียน 2) แบบการประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปผักและผลไม้