หน่วยสมรรถนะ

จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมีสำหรับงานควบคุมและประกันคุณภาพการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-2-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมีสำหรับงานควบคุมและประกันคุณภาพการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ISOC รหัส 3111 ช่างเทคนิคด้านเคมีและวิทยาศาสตร์กายภาพ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจำแนกเครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องทดสอบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการการควบคุมและประกันคุณภาพผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องวัด เครื่องทดสอบคุณภาพและดูแลจัดเก็บสารเคมีที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 3111 ช่างเทคนิคด้านเคมีและวิทยาศาสตร์กายภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0310201 จัดทำทะเบียนประวัติของเครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องทดสอบ อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการการควบคุมและประกันคุณภาพผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

1.จำแนกเครื่องมือ เครื่องวัดเครื่องทดสอบอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการการควบคุมและประกันคุณภาพผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. จัดทำเอกสารรายชื่อและข้อมูลของเครื่องมือ เครื่องวัดเครื่องทดสอบ อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. บันทึกข้อมูลของเครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องทดสอบอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0310202 บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและประกันคุณภาพผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

1.ระบุขั้นตอนการดูแลรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือ ก่อนการทดสอบได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือก่อนการทดสอบได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
3.ระบุขั้นตอนการดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือหลังการทดสอบได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
4. ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือหลังการทดสอบได้อย่างถูกวิธีตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

0310203 ดูแลจัดเก็บสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมและประกันคุณภาพผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

1. ระบุขั้นตอนการดูแลจัดการและจัดเก็บสารเคมีก่อนและหลังการทดสอบได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.ดูแลจัดเก็บสารเคมีก่อนการทดสอบได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.ดูแลจัดการและจัดเก็บสารเคมีหลังการทดสอบได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการดูแลเครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานควบคุมและประกันคุณภาพสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2. ทักษะในการจัดเก็บสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมและประกันคุณภาพผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับงานควบคุมและประกันคุณภาพสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานควบคุมและประกันคุณภาพสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3. ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในงานควบคุมและประกันคุณภาพสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านวางแผนและดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. จัดทำทะเบียนประวัติของเครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องทดสอบอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมและประกันคุณภาพผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2. บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและประกันคุณภาพผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3. ดูแลจัดเก็บสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมและประกันคุณภาพผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องทดสอบอุปกรณ์ และดูแลจัดเก็บสารเคมีที่เกี่ยวข้องในงานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและสภาพแวดล้อม (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. เครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและประกันคุณภาพผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาทิเช่น เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง เครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ เป็นต้น 2. สารเคมีที่เกี่ยวข้องในงานควบคุมและประกันคุณภาพผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาทิเช่น แคลเซียมคลอไรด์ กรดซิตริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ และฟีนอลทาลีน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการสำรวจเครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องทดสอบคุณภาพ ในการควบคุมคุณภาพผักและ ผลไม้แปรรูป 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินวิธีการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์คุณภาพได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดในคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบตัวอย่างและสภาพแวดล้อมในการผลิตผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท