หน่วยสมรรถนะ

บรรจุชิ้นผักและผลไม้อบแห้งและการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-2-020ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บรรจุชิ้นผักและผลไม้อบแห้งและการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ISCO รหัส 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถดำเนินการบรรจุ ปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้ที่ผ่านการ อบแห้ง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0220401 ดำเนินการบรรจุชิ้นผักและผลไม้อบแห้งในบรรจุภัณฑ์

1.จัดเตรียมผักและผลไม้ที่ผ่านการอบแห้งได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการก่อนการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์
2. จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์สำหรับผักและผลไม้ที่ผ่านการอบแห้งได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.ดำเนินการบรรจุผักและผลไม้ที่ผ่านการอบแห้งลงบรรจุภัณฑ์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

0220402 ปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง

1.ใช้อุปกรณ์ในการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งานของอุปกรณ์และตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
2.ดำเนินการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการบรรจุผักและผลไม้อบแห้งลงบรรจุภัณฑ์ 2. ทักษะการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการบรรจุผักและผลไม้อบแห้ง 2. ความรู้เกี่ยวกับการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์หลังผ่านการบรรจุผักและผลไม้อบแห้ง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการบรรจุผักและผลไม้ที่ผ่านการ อบแห้งลงบรรจุภัณฑ์ และปิดผนึกบรรจุภัณฑ์
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. เตรียมผักและผลไม้ที่ผ่านการอบแห้งและเตรียมบรรจุภัณฑ์ 2. บรรจุผักและผลไม้ที่ผ่านการอบแห้งในบรรจุภัณฑ์และปิดผนึกบรรจุภัณฑ์
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเตรียมและบรรจุผักและผลไม้ที่ผ่านการอบ แห้งลงในบรรจุภัณฑ์ และปิดผนึก (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การบรรจุชิ้นผักและผลไม้อบแห้งในบรรจุภัณฑ์ หมายถึง การบรรจุชิ้นผักและผลไม้อบแห้งลงใน บรรจุภัณฑ์ ตามน้ำหนักบรรจุที่สถานประกอบการกำหนด 2. การปิดผนึกสนิท หมายถึง ปิดผนึกบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ และสิ่งปนเปื้อนจาก ภายนอก รวมทั้ง ไอน้ำ อากาศ ผ่านเข้าไปภายในบรรจุภัณฑ์ตามขั้นตอนที่สถานประกอบการกำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการดำเนินการผักและผลไม้อบแห้ง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
แปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง