หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งตามกฎระเบียบและกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-1-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งตามกฎระเบียบและกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปอบแห้ง ISCO รหัส 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งตามกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอย่างถูกต้องในการปฏิบัติงานทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1,2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม้แปรรูป 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 2. กฏกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ.2559

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0220701 ปฏิบัติตนในการดำเนินงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งตามกฎระเบียบและกฎความปลอดภัย ตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

1.ระบุเครื่องหมายความปลอดภัยและเครื่องหมายเตือนภัยใช้ได้ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
2. ปฎิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสถานประกอบการ
3. สวมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0220702 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

1.เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานและตามกฎระเบียบและกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3. จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้อย่างถูกต้องตามกฎความปลอดภัยตามกฎระเบียบและกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงานและตามกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีว อนามัยและสิ่งแวดล้อม 2. ทักษะการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแปรรูปผัก และผลไม้อบแห้งตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ.2559 2. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายความปลอดภัยและเครื่องหมายเตือนภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์ (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งตามกฎระเบียบและกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งตามกฎระเบียบและกฎความปลอดภัยตามหลัก อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(ก)คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฎิบัติตนในการดำเนินงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งตามกฎระเบียบ และกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแปรรูป ผักและผลไม้อบแห้ง อาทิเช่น ชุดป้องกันความร้อน รองเท้า หมวกนิรภัย ปลั๊กลดเสียง ครอบหูลดเสียง (ข)คำอธิบายรายละเอียด 1. กฎระเบียบและกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หมายถึง กฎระเบียบ และกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติความ ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และตามกฏกระทรวงแรงงานกำหนด มาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ.2559 2. การปฎิบัติตนในการดำเนินงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งตามกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การสวมเครื่องแต่งกายถูกต้องรัดกุม การใช้อุปกรณ์ป้องกันเพื่อความ ปลอดภัย การทำงานในที่ที่มีแสงเพียงพอ การครอบหูลดเสียงของเครื่องจักรระหว่างการทำงาน การดูแล จัดการเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  ปฏิบัติงาน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งตามกฎความปลอดภัยตาม หลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน แปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตัดแต่งวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง
ปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งตามกฎระเบียบและกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม