หน่วยสมรรถนะ

เตรียมวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-1-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ISCO รหัส 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและ ผลไม้อบแห้งได้ตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0220101 เตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

1.ระบุวิธีการเลือกวัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. จัดเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. คัดแยกคุณสมบัติของวัตถุดิบเบื้องต้น เช่น ขนาด สีความสุกที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
4. ทำความสะอาดวัตถุดิบเบื้องต้นที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0220102 เตรียมปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง

1.ระบุและเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. จัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. คัดแยกปัจจัยการผลิตเบื้องต้นที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการคัดเลือกวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตในการแปรรูปผักและผลไม้ 2. ทักษะในการทำความสะอาดวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตในการแปรรูปผักและผลไม้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตในการแปรรูปผักและผลไม้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. คัดแยกวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งตามคุณสมบัติเบื้องต้น เช่น ขนาด สี ความสุก 2. ทำความสะอาดวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 3. จัดเตรียมและคัดแยกปัจจัยการผลิตเบื้องต้นที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1.การทำความสะอาดวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งเบื้องต้น หมายถึง การทำความสะอาดวัตถุดิบภายนอก เช่น การล้างน้ำสะอาดโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อวัตถุดิบ 2.ปัจจัยการผลิตเบื้องต้น หมายถึง วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นต้นของกระบวนการผลิต ได้แก่ ผลไม้ มีด เขียง กรรไกร เครื่องมือชั่ง ตวง วัด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการเตรียมปัจจัยการผลิตที่ ใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตัดแต่งวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง