หน่วยสมรรถนะ

จัดทำงบประมาณต่างๆ เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-SUG-4-071ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำงบประมาณต่างๆ เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่จัดทำงบประมาณต่างๆเพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ เพื่อจัดทำงบประมาณการลงทุน ซ่อมแซมเครื่องมือ และจัดอัตรากำลังที่ใช้ในกระบวนการ และ จัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการวิเคราะห์ให้มีความถูกต้องและแม่นยำ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7515 เจ้าหน้าที่ QC ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. มาตรฐานสากล เช่น GMP, HACCP, ICUMSA, ISO 17025, มอก. 56-2533

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B010701 จัดทำงบประมาณการลงทุน ซ่อมแซมเครื่องมือ และจัดอัตรากำลังที่ใช้ในกระบวนการ

1.1 ตรวจเช็คอัตรากำลังคนให้มีความเหมาะสมต่องาน
1.2 จัดทำงบประมาณ
1.3 จัดทำงบประมาณและเสนอวิธีการใหม่ๆ ที่มีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วโดยเป็นไปตามมาตรฐาน

B010702 จัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการวิเคราะห์ให้มีความถูกต้องและแม่นยำ

1.1 รู้รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ
1.2 ตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือ ได้อย่างเหมาะสม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะด้านการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 2. ทักษะด้านการการบริหารทางการเงิน 3. ทักษะด้านการบริหารบุคคล 4. ทักษะด้านการตัดสินใจ 5. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 3. ความรู้ด้านเทคโนโลยี 4. ความรู้ทางด้านรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน 2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต (Range Statement)

  จัดทำงบประมาณต่างๆเพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ คือ การจัดทำงบประมาณการลงทุน ซ่อมแซมเครื่องมือ และจัดอัตรากำลังที่ใช้ในกระบวนการ โดยตรวจสอบอัตรากำลังคนให้มีความเหมาะสมต่องาน จัดทำงบประมาณซ่อมแซม จัดทำงบประมาณ เสนอวิธีการใหม่ การจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ในการวิเคราะห์ให้มีความถูกต้องและแม่นยำ รู้รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือ ได้อย่างเหมาะสม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. แบบสัมภาษณ์ 2. ข้อสอบข้อเขียน 3. แฟ้มสะสมงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมดูแลการจัดการด้านกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน ที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องตามที่โรงงานกำหนด