หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-SUG-4-056ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างน้ำตาลรีไฟน์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่วางแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ และความจำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ จัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิต และ เลือกใช้เทคนิค หรือเครื่องมือในการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  8160 พนักงานคุมเครื่องฟอกขาวน้ำตาล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. มาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000 2. ข้อกำหนดต่างๆ ของโรงงานน้ำตาล อ้างอิงจาก South Africa หรือ Australia

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A061001 กำหนดวัตถุประสงค์ และความจำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์

1.1 ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการปรับปรุง
1.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ความสำคัญของการปรับปรุงแผนการผลิตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสม

A061002 จัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิต

1.1 กำหนดกิจกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงแผนการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
1.2 ระบุระยะเวลาของกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับรอบกระบวนการผลิต
1.3 ระบุผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม

A061003 เลือกใช้เทคนิค หรือเครื่องมือในการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต

1.1 รู้รายละเอียดของเครื่องมือประเมินที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต
1.2 ตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคเครื่องมือประเมินได้อย่างเหมาะสมตามการปรับปรุงกระบวนการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 2. ทักษะด้านการสื่อสาร 3. ทักษะด้านการบริหารบุคลากร 4. ทักษะด้านการจัดการข้อมูล 5. ทักษะด้านการอ่านและตีความข้อมูลคำสั่ง ขั้นตอน กระบวนการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 6. ทักษะด้านการนำผลการวิเคราะห์มาพัฒนาและปรับปรุงในการทำงาน 7. ทักษะด้านการคิดและวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา 8. ทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. ความรู้ด้านกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ 3. ความรู้เรื่องค่าควบคุมของกระบวนการผลิต 4. ความรู้ด้านวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ 5. ความรู้ด้านกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน 2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต (Range Statement)

  วางแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ คือ ระบุ ชี้แจงวัตถุประสงค์ เหตุผลและความสำคัญความจำเป็นของการปรับปรุงแผนการผลิตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสมการจัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิต กำหนดกิจกรรมและระบุระยะเวลาของกิจกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงแผนการผลิตให้สอดคล้องกับรอบกระบวนการผลิตและนโยบายของบริษัท ระบุผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะ การเลือกใช้เทคนิค หรือเครื่องมือในการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อรู้รายละเอียดของเครื่องมือประเมินที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ และตัดสินใจเลือกใช้เทคนิค เครื่องมือประเมินได้อย่างเหมาะสมตามการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. แบบสัมภาษณ์ 2. ข้อสอบข้อเขียน 3. แฟ้มสะสมงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประสานงานภายในและภายนอกแผนกการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์