หน่วยสมรรถนะ

บริหารความเสี่ยงภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-SUG-4-054ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารความเสี่ยงภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างน้ำตาลรีไฟน์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ วิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์และระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละภารกิจ เพื่อประเมินความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  8160 พนักงานคุมเครื่องฟอกขาวน้ำตาล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. มาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000 2. ข้อกำหนดต่างๆ ของโรงงานน้ำตาล อ้างอิงจาก South Africa หรือ Australia

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A060801 วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์

1.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงภายในและภายนอก
1.2 ระบุผลกระทบความเสี่ยงภายในและภายนอก

A060802 กำหนดวัตถุประสงค์และระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละภารกิจ

1.1 กำหนดแผนงานในการบริหารความเสี่ยงภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์
1.2 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์

A060803 ประเมินความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์

1.1 ประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
1.2 ประเมินความเสียงเชิงปริมาณ
1.3 จัดลำดับความเสี่ยงและติดตามผลบริหารความเสี่ยงภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ 2. ทักษะด้านการสื่อสาร 3. ทักษะด้านการบริหารบุคลากร 4. ทักษะด้านการวางแผนการผลิต และกำหนดกลยุทธ์ของแผนก 5. ทักษะด้านความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตและการทำงานของเครื่องจักร 6. ทักษะด้านการวิเคราะห์ภายในแผนกการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. ความรู้ด้านกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ 3. ความรู้เรื่องค่าควบคุมของกระบวนการผลิต 4. ความรู้ด้านวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ 5. ความรู้ด้านกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน 2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต (Range Statement)

  บริหารความเสี่ยงภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ คือ วิเคราะห์ความเสี่ยง ภายใต้เงื่อนไขสภาวการณ์ที่ส่งผลกระทบภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในและภายนอก ระบุผลกระทบความเสี่ยงภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ กำหนดวัตถุประสงค์และระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละภารกิจ เพื่อกำหนดแผนงาน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ ประเมินความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ เพื่อประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และจัดลำดับความเสี่ยง และติดตามผลบริหารความเสี่ยงภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. แบบสัมภาษณ์ 2. ข้อสอบข้อเขียน 3. แฟ้มสะสมงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารจัดการและกำหนดนโยบายภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์