หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการและกำหนดนโยบายภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-SUG-4-053ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการและกำหนดนโยบายภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างน้ำตาลรีไฟน์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารจัดการและกำหนดนโยบายภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ วิเคราะห์นโยบาย และดำเนินงานตามแผนงาน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนา พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสมในกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  8160 พนักงานคุมเครื่องฟอกขาวน้ำตาล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. มาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000 2. ข้อกำหนดต่างๆ ของโรงงานน้ำตาล อ้างอิงจาก South Africa หรือ Australia

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A060701 วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาในกระบวนการผลิตน้ำเชื่อม รีไฟน์

1.1 ทำแผนการจัดการกำลังคนที่มีอยู่ในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์
1.2 ทำแผนการจัดการเครื่องจักรที่มีอยู่ในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์
1.3 ทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ เพื่อใช้ในปีงบประมาณถัดไป

A060702 ดำเนินงานตามแผนนโยบายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์

1.1 กำหนดการใช้เครื่องจักรในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ให้เหมาะสมกับแผนการหีบอ้อย
1.2 กำหนดแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์
1.3 เกณฑ์ปฏิบัติงานการติดตามและตรวจเช็คการทำงานตามแผนงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ 2. ทักษะด้านการสื่อสาร 3. ทักษะด้านการบริหารบุคลากร 4. ทักษะด้านการวางแผนการผลิต และกำหนดกลยุทธ์ของแผนก 5. ทักษะด้านความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตและการทำงานของเครื่องจักร 6. ทักษะด้านการวิเคราะห์ภายในแผนกการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. ความรู้ด้านกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ 3. ความรู้เรื่องค่าควบคุมของกระบวนการผลิต 4. ความรู้ด้านวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ 5. ความรู้ด้านกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน 2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต (Range Statement)

  บริหารจัดการและกำหนดนโยบายภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ คือ วิเคราะห์นโยบายและดำเนินงานตามแผนงาน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาในกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล เป็นการทำแผนการจัดการกำลังคนและเครื่องจักรภายในแผนก ประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ เพื่อใช้ในปีงบประมาณถัดไป กำหนดวิธีการสร้างนโยบาย ปรับเปลี่ยนนโยบายและแผนงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์ นำนโยบาย และแผนงานมาใช้ขับเคลื่อนหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมดภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. แบบสัมภาษณ์ 2. ข้อสอบข้อเขียน 3. แฟ้มสะสมงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประสานงานภายในและภายนอกแผนกการผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์
บริหารความเสี่ยงภายในแผนกผลิตน้ำเชื่อมรีไฟน์