หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายให้เป็นไปตามข้อกำหนด

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-SUG-2-066ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายให้เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อตรวจสอบคุณภาพภาชนะบรรจุและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูประหว่างการบรรจุ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7515 เจ้าหน้าที่ QC ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. มาตรฐานสากล เช่น GMP, HACCP, ICUMSA, มอก. 56-2533

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B010201 ตรวจสอบคุณภาพภาชนะบรรจุ

1.1 ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของภาชะบรรจุให้เป็นไปตามข้อกำหนด
1.2 ตรวจเช็คสิ่งปลอมปนที่อาจมากับภาชะบรรจุ

B010202 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูประหว่างการบรรจุ

1.1 ตรวจเช็คค่าสี
1.2 ตรวจเช็คสิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์น้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะด้านคุณภาพของภาชะบรรจุ 2. ทักษะด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 3. ทักษะด้านการวิเคราะห์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านภาชะบรรจุ 2. ความรู้ด้านการวิเคราะห์ 3. ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน 2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต (Range Statement)

  ปฏิบัติงานในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายให้เป็นไปตามข้อกำหนด คือ การตรวจเช็คคุณภาพภาชนะบรรจุ เพื่อเช็คคุณภาพและความถูกต้องของภาชะบรรจุให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเช็คสิ่งปลอมปนที่อาจมากับภาชะบรรจุ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูประหว่างการบรรจุ เพื่อเช็คค่าสีและสิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์น้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. สังเกตการปฏิบัติงาน 2. ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานวิเคราะห์