หน่วยสมรรถนะ

วางระบบการติดต่อสื่อสารภายใน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-6-044ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางระบบการติดต่อสื่อสารภายใน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร ตำแหน่ง ชั้น และสายการบังคับบัญชา ปรับปรุง รื้อระบบ ผสมผสานโครงสร้างองค์กร เมื่อมีการปรับเปลี่ยน รวมภึงการส่งเสริมการมอบหมายงาน และการกระจายอำนาจ (Empowerment) ที่เหมาะสมในองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

E2021 วางระบบการสื่อสารภายในขององค์กร ภายในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมด้วยรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

1.1กำหนดทิศทางการสื่อสารภายในองค์กรภายในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเงื่อนไขต่าง ๆ ขององค์กร
1.2สร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการสื่อสารภายในองค์กรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรได้

E2022 สร้างความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจกับองค์กรต่าง ๆ ภายในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม หรืออุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.1กำหนดแผนความความร่วมมือของพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดผลดีและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
2.2สร้างความร่วมมือ/หรือมีประสบการณ์ในการสร้างความร่วมมือทางพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่ประสบความสำเร็จ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ทักษะทางด้านการสื่อติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการจัดระบบองค์กร
   2. ทักษะด้านการบริหารการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร
   3. ทักษะด้านการวิเคราะห์องค์กร
   4. ทักษะด้านการการบริหารทางการเงิน
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม
   2. ความรู้ด้านวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์
   3. ความรู้ด้านการจัดระบบองค์กร
   4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน
   3. พิจารณาหลักฐานความรู้ ใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร ตำแหน่ง ชั้น และสายการบังคับบัญชา ปรับปรุง รื้อระบบ ผสมผสานโครงสร้างองค์กร เมื่อมีการปรับเปลี่ยน
   2. ส่งเสริมการมอบหมายงาน และการกระจายอำนาจ (Empowerment) ที่เหมาะสม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ) 18.4 ประวัติการทำงาน แฟ้มสะสมผลงาน และใบรับรองการฝึกอบรมต่าง ๆ ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมด้วยการบูรณาการเข้ากับเทคนิคการบริหารอื่น ๆ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน