หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ วางแผน กำหนดนโยบาย และกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมในอนาคต

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-6-041ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารองค์องค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม วางแผน กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการวิเคราะห์แผนงาน นโยบาย เพื่อให้มีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อคู่แข่งในระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน ขององค์กร ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมแปรรูปนม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

E1011 วิเคราะห์นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมในอนาคต

1.1ประเมินสถานการณ์โดยใช้ความรู้ด้านการบริหารตามบริบทแวดล้อมต่างๆจากข้อมูลเชิงสารสนเทศในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
1.2กำหนดนโยบาย กลยุทธ์องค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
1.3ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

E1012 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงาน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานขององค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนมให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสม

2.1กำหนดวิธีการสร้างนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานตามขั้นตอนของทฤษฎีเชิงวิชาการด้านการบริหารจัดการองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
2.2ปรับเปลี่ยนนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารจัดการองค์กรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
2.3นำนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานมาใช้ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมดในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ทักษะทางด้านการสื่อติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์องค์กร
   2. ทักษะด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร
   3. ทักษะด้านการวิเคราะห์องค์กร
   4. ทักษะด้านการการบริหารทางการเงิน
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม
   2. ความรู้ด้านวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์
   3. ความรู้ด้านการบริหารองค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน
   3. พิจารณาหลักฐานความรู้ ใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. วิเคราะห์แผนงาน นโยบาย ขององค์กรที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เพื่อให้มีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อคู่แข่งในระดับชาติ และนานาชาติ
   2. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน ขององค์กรที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางอนาคต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ) 18.4 ประวัติการทำงาน แฟ้มสะสมผลงาน และใบรับรองการฝึกอบรมต่าง ๆ ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน