หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบ และรายงานผลการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-3-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบ

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

6121
Livestock and Dairy Producers อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ
และรายงานผลการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน การตรวจสอบผลิตภัณฑ์
และการรายงานผลกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป ซึ่งการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานสามารถพิจารณาได้จากผลผลิตเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตของเครื่องจักร
นอกจากนั้นยังต้องสามารถวิเคราะห์ปัญหาและประมาณการตามแผนการผลิต
พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและรายงานผลแก้ไข
ส่วนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นั้นสามารถดำเนินการสุ่มตัวอย่างและตรวจสอบตามวิธีการที่กำหนดบันทึกผลการตรวจสอบรายงานและดำเนินการแก้ไขในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1.
กฎหมายอาหารที่ราชการกำหนด เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
   2. มาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน The Codex Alimentarius Commission
และกฎหมายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A2071 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

1.1ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์และจดบันทึกในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
1.2เตรียมแบบฟอร์มและจดบันทึกตามพารามิเตอร์ที่แสดงออกมาจากเครื่องตามความถี่ที่กำหนดในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
1.3ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
1.4ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิต

A2072 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

2.1ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในกระบวนการผลิตให้ดำเนินการผลิตตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
2.2บันทึกรายงานการทำงานของพนักงานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
2.3ตรวจสอบประสิทธิภาพพนักงานของการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

A2073 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

3.1 ตรวจสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
3.2ดำเนินการเช็คและสรุปปริมาณของผลิตภัณฑ์แปรรูปนมที่ผลิตได้ในแต่ละวัน
3.3สำรวจลักษณะทางกายภาพ และความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปตามมาตรฐานที่กำหนด
3.4ส่งมอบยอดปริมาณผลิตภัณฑ์นมแปรรูปให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

A2074 รายงานผลกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

4.1ตรวจสอบความก้าวหน้าในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปให้เป็นไปตามแผนการผลิต
4.2รวบรวมและสรุปข้อมูลการผลิตในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
4.3วิเคราะห์ ประเมิน และหาแนวทางในการแก้ไขยอดการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปที่กำหนดไว้
4.4บันทึกรายงานความก้าวหน้าของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
4.5บันทึกรายงานความก้าวหน้าของพนักงานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
4.6บันทึกรายงานการสำรวจลักษณะของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
4.7สรุปปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ทักษะในการใช้เครื่องจักร

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1.
ทักษะด้านความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตและการทำงานของเครื่องจักร
   2.
ทักษะด้านการสรุปปัญหาและการจัดทำรายงานได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน
   3.
ทักษะด้านการรายงานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกะทันหันในระหว่างการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติของโรงงาน
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1.
ความรู้พื้นฐานด้านเครื่องจักร
   2. ความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์
   3.
ความรู้ด้านการวางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพ
   4.
ความรู้ด้านกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์
และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate)
ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน
และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน
และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์
และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย
และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1.
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2.
วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3.
ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง)
วิธีการประเมิน
   1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)


(ก)
คำแนะนำ
   N/A
   (ข)
คำอธิบายรายละเอียด
   1. ค่าพารามิเตอร์ คือ การสำรวจ
ตรวจสอบ และจดบันทึกค่าพารามิเตอร์ในการทำงานของเครื่องจักรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิต
   2.
ความผิดปกติของเครื่องจักร คือ การสำรวจ
ตรวจสอบความผิดปกติในการทำงานของเครื่องจักรเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานและแผนการผลิต
   3.
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน คือ
การพิจารณาจากผลผลิตเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตของเครื่องจักรวิเคราะห์ปัญหาและประมาณการตามแผนการผลิต
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและแก้ไข
   4. การตรวจสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์ คือ การสำรวจลักษณะทางกายภาพ
เคมี ชีวภาพ และความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งการดำเนินการสุ่มตัวอย่างและตรวจสอบตามวิธีการที่กำหนดบันทึกผลการตรวจสอบ
รายงานและดำเนินการแก้ไขในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์


18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี


18.3
การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน
(ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูปลงในบรรจุภัณฑ์ที่กำหนด