หน่วยสมรรถนะ

บรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูปลงในบรรจุภัณฑ์ที่กำหนด

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-3-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

บรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูปลงในบรรจุภัณฑ์ที่กำหนด

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

6121
Livestock and Dairy Producers อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับบรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของดำเนินการบรรจุผลิตภัณฑ์แปรรูปนมลงในบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อ
ที่กำหนดการ การเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต เครื่องจักร
อุปกรณ์สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูปแบบปลอดเชื้อ
และการควบคุมระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูปแบบปลอดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
พร้อมทั้งเขียนสรุปรายงานการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1.
กฎหมายอาหารที่ราชการกำหนด เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
   2. มาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน The Codex Alimentarius Commission
และกฎหมายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A2061 บรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูปในระบบการบรรจุแบบปลอดเชื้อตามขั้นตอนที่ถูกต้องให้ได้ตามมาตรฐาน

1.1จัดเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูปแบบปลอดเชื้อ
1.2ควบคุมระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูปแบบปลอดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
1.3สรุปรายงานการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
1.4จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปกรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

A2062 บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์นมแปรรูปตามขั้นตอนที่ถูกต้องให้ได้ตามมาตรฐาน

2.1ควบคุมระบบการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์นมแปรรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2.2สรุปรายงานการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปได้
2.3จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปกรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก)
ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการใช้งานเครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ
   2.
ทักษะด้านการบำรุงเครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ
   3. ทักษะด้านการควบคุมและตรวจสอบเครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ
   4.
ทักษะด้านการทำความสะอาด
   5. ทักษะด้านสถิติ
   6.
ทักษะด้านการวิเคราะห์ และแปลผลของกระบวนการผลิต
   7. ทักษะด้านการประยุกต์ใช้งาน
   8. ทักษะด้านการจัดทำรายงาน
   9.
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านคุณภาพ ปัจจัยการผลิต และการจัดเตรียมการผลิตด้านต่าง ๆ
ภายใต้สภาพแวดล้อมในการทำงาน (GMP & HACCP)
   2.
ความรู้ด้านการใช้งานเครื่องบรรจุปลอดเชื้อ
ความรู้เกี่ยวการทวนสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที
   3. ความรู้ด้านระบบบรรจุหีบห่อ ความรู้เรื่องการถนอม รักษาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
4.
ความรู้ด้านกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ
   5.
ความรู้ด้านกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)

(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์
และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate)
ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน
และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน
และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย
และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1.
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2.
วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3.
ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง)
วิธีการประเมิน
   1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)


(ก)
คำแนะนำ
   N/A
   (ข)
คำอธิบายรายละเอียด
   1. ระบบการบรรจุปลอดเชื้อ คือ
การบรรจุนมยูเอชทีที่สภาวะปลอดเชื้อด้วยเครื่องบรรจุอัตโนมัติภายใต้สภาวะปลอดเชื้อและถูกลำเลียงตามสายพาน
เพื่อพิมพ์วันที่หมดอายุ การจัดลงลัง และขนย้ายเข้าสู่โกดัง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์

18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี


18.3
การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน
(ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเก็บน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
ตรวจสอบ และรายงานผลการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป