หน่วยสมรรถนะ

บรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูปลงในบรรจุภัณฑ์ที่กำหนด

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-3-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูปลงในบรรจุภัณฑ์ที่กำหนด

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  6121 Livestock and Dairy Producers อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับบรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูป โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของดำเนินการบรรจุผลิตภัณฑ์แปรรูปนมลงในบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อ ที่กำหนดการ การเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูปแบบปลอดเชื้อ และการควบคุมระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูปแบบปลอดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งเขียนสรุปรายงานการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. กฎหมายอาหารที่ราชการกำหนด เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
   2. มาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน The Codex Alimentarius Commission และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A2061 บรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูปในระบบการบรรจุแบบปลอดเชื้อตามขั้นตอนที่ถูกต้องให้ได้ตามมาตรฐาน

1.1จัดเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูปแบบปลอดเชื้อ
1.2ควบคุมระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูปแบบปลอดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
1.3สรุปรายงานการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
1.4จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปกรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

A2062 บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์นมแปรรูปตามขั้นตอนที่ถูกต้องให้ได้ตามมาตรฐาน

2.1ควบคุมระบบการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์นมแปรรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2.2สรุปรายงานการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปได้
2.3จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปกรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการใช้งานเครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ
   2. ทักษะด้านการบำรุงเครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ
   3. ทักษะด้านการควบคุมและตรวจสอบเครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ
   4. ทักษะด้านการทำความสะอาด
   5. ทักษะด้านสถิติ
   6. ทักษะด้านการวิเคราะห์ และแปลผลของกระบวนการผลิต
   7. ทักษะด้านการประยุกต์ใช้งาน
   8. ทักษะด้านการจัดทำรายงาน
   9. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านคุณภาพ ปัจจัยการผลิต และการจัดเตรียมการผลิตด้านต่าง ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมในการทำงาน (GMP & HACCP)
   2. ความรู้ด้านการใช้งานเครื่องบรรจุปลอดเชื้อ ความรู้เกี่ยวการทวนสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที
   3. ความรู้ด้านระบบบรรจุหีบห่อ ความรู้เรื่องการถนอม รักษาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 4. ความรู้ด้านกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ
   5. ความรู้ด้านกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. ระบบการบรรจุปลอดเชื้อ คือ การบรรจุนมยูเอชทีที่สภาวะปลอดเชื้อด้วยเครื่องบรรจุอัตโนมัติภายใต้สภาวะปลอดเชื้อและถูกลำเลียงตามสายพาน เพื่อพิมพ์วันที่หมดอายุ การจัดลงลัง และขนย้ายเข้าสู่โกดัง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเก็บน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
ตรวจสอบ และรายงานผลการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป