หน่วยสมรรถนะ

จัดเก็บน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-3-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเก็บน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  6121 Livestock and Dairy Producers อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการผลิตด้านการจัดเก็บน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อ โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการเตรียมความพร้อมของภาชนะ อุปกรณ์ การเก็บรักษาน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อ เพื่อใช้สำหรับดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปต่อไป

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. กฎหมายอาหารที่ราชการกำหนด เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
   2. มาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน The Codex Alimentarius Commission และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A2051 จัดเก็บน้ำนมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปในระบบพาสเจอร์ไรส์ให้ได้ตามมาตรฐาน

1.1ตรวจสอบความพร้อมสภาพแวดล้อมและสภาวะการจัดเก็บน้ำนมระบบพาสเจอร์ไรส์ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
1.2ตรวจสอบสุขลักษณะของสภาพแวดล้อมการจัดเก็บน้ำนมระบบพาสเจอร์ไรส์ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

A2052 จัดเก็บน้ำนมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปในระบบ UHT ให้ได้ตามมาตรฐาน

2.1ตรวจสอบความพร้อมสภาพแวดล้อม และสภาวะการจัดเก็บของน้ำนมระบบ UHTในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
2.2ตรวจสอบสุขลักษณะของสภาพแวดล้อมการจัดเก็บน้ำนมระบบ UHT ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

A2053 จัดเก็บน้ำนมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปในระบบสเตอริไรส์ให้ได้ตามมาตรฐาน

3.1ตรวจสอบความพร้อมสภาพแวดล้อมและสภาวะการจัดเก็บน้ำนมระบบพาสเจอร์ไรส์ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
3.2ตรวจสอบสุขลักษณะของสภาพแวดล้อมการจัดเก็บน้ำนมระบบสเตอริไรส์ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านในใช้ภาชนะ อุปกรณ์ เก็บรักษาน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อ
   2. ทักษะด้านการรักษาน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อ
   3. ทักษะด้านการคำนวณและความเชื่อมโยง
   4. ทักษะด้านสถิติที่เกี่ยวข้อง
   5. ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
   6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
   7. ทักษะด้านการทำความสะอาด
   8. ทักษะด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บน้ำนม
   9. ทักษะด้านการจัดทำรายงาน
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้และความเข้าใจด้านสภาวะการจัดเก็บน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อ
   2. ความรู้และความเข้าใจด้านกระบวนการจัดเก็บ รักษาน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อ 3. ความรู้และความเข้าใจด้านสุขลักษณะของสภาพแวดล้อมการจัดเก็บน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อ 4. ความรู้ด้านกระบวนการรับน้ำนมดิบ ด้านคุณภาพ และเกณฑ์มาตรฐานของน้ำนมดิบ ความรู้และความเข้าใจในระบบคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน (ISO, GMP, HACCP ฯลฯ)
   5. ความรู้ด้านสูตรการผลิต ขั้นตอนการผลิต
   6. ความรู้ด้านกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ
   7. ความรู้ด้านกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. การจัดเก็บน้ำนมพาสเจอร์ไรส์ UHT และ สเตอริไรส์ คือ การตรวจสอบความพร้อม และสุขลักษณะของสภาพแวดล้อม และสภาวะการจัดเก็บของน้ำนมพาสเจอร์ไรส์ UHT และ สเตอริไรส์ ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร บุคลากร ปัจจัย และสิ่งสนับสนุน ก่อนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
บรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูปลงในบรรจุภัณฑ์ที่กำหนด