หน่วยสมรรถนะ

จัดเก็บน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-3-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จัดเก็บน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

6121
Livestock and Dairy Producers อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการผลิตด้านการจัดเก็บน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อ
โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการเตรียมความพร้อมของภาชนะ อุปกรณ์
การเก็บรักษาน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อ
เพื่อใช้สำหรับดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปต่อไป

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1.
กฎหมายอาหารที่ราชการกำหนด เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
   2. มาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน The Codex Alimentarius Commission
และกฎหมายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A2051 จัดเก็บน้ำนมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปในระบบพาสเจอร์ไรส์ให้ได้ตามมาตรฐาน

1.1ตรวจสอบความพร้อมสภาพแวดล้อมและสภาวะการจัดเก็บน้ำนมระบบพาสเจอร์ไรส์ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
1.2ตรวจสอบสุขลักษณะของสภาพแวดล้อมการจัดเก็บน้ำนมระบบพาสเจอร์ไรส์ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

A2052 จัดเก็บน้ำนมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปในระบบ UHT ให้ได้ตามมาตรฐาน

2.1ตรวจสอบความพร้อมสภาพแวดล้อม และสภาวะการจัดเก็บของน้ำนมระบบ UHTในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
2.2ตรวจสอบสุขลักษณะของสภาพแวดล้อมการจัดเก็บน้ำนมระบบ UHT ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

A2053 จัดเก็บน้ำนมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปในระบบสเตอริไรส์ให้ได้ตามมาตรฐาน

3.1ตรวจสอบความพร้อมสภาพแวดล้อมและสภาวะการจัดเก็บน้ำนมระบบพาสเจอร์ไรส์ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
3.2ตรวจสอบสุขลักษณะของสภาพแวดล้อมการจัดเก็บน้ำนมระบบสเตอริไรส์ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก)
ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านในใช้ภาชนะ อุปกรณ์ เก็บรักษาน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อ
   2.
ทักษะด้านการรักษาน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อ
   3. ทักษะด้านการคำนวณและความเชื่อมโยง
   4.
ทักษะด้านสถิติที่เกี่ยวข้อง
   5.
ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
   6.
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
   7.
ทักษะด้านการทำความสะอาด
   8.
ทักษะด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บน้ำนม
   9.
ทักษะด้านการจัดทำรายงาน
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1.
ความรู้และความเข้าใจด้านสภาวะการจัดเก็บน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อ
   2. ความรู้และความเข้าใจด้านกระบวนการจัดเก็บ รักษาน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อ 3.
ความรู้และความเข้าใจด้านสุขลักษณะของสภาพแวดล้อมการจัดเก็บน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อ 4.
ความรู้ด้านกระบวนการรับน้ำนมดิบ ด้านคุณภาพ และเกณฑ์มาตรฐานของน้ำนมดิบ
ความรู้และความเข้าใจในระบบคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน (ISO, GMP, HACCP ฯลฯ)
   5.
ความรู้ด้านสูตรการผลิต ขั้นตอนการผลิต
   6.
ความรู้ด้านกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ
   7.
ความรู้ด้านกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)

(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์
และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate)
ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน
และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย
และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1.
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2.
วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3.
ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง)
วิธีการประเมิน
   1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)


(ก)
คำแนะนำ
   N/A
   (ข)
คำอธิบายรายละเอียด
   1.
การจัดเก็บน้ำนมพาสเจอร์ไรส์ UHT และ
สเตอริไรส์ คือ การตรวจสอบความพร้อม และสุขลักษณะของสภาพแวดล้อม
และสภาวะการจัดเก็บของน้ำนมพาสเจอร์ไรส์ UHT และ สเตอริไรส์
ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์


18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี


18.3
การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน
(ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร บุคลากร ปัจจัย และสิ่งสนับสนุน ก่อนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
บรรจุผลิตภัณฑ์นมแปรรูปลงในบรรจุภัณฑ์ที่กำหนด