หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร บุคลากร ปัจจัย และสิ่งสนับสนุน ก่อนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-3-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบ

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

6121
Livestock and Dairy Producers อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต ประกอบไปด้วย
การตรวจสอบความพร้อมวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต จะต้องสามารถตรวจสอบความพร้อมวัตถุดิบ
และปัจจัยการผลิต ทั้งการสำรวจ ตรวจสอบ ปริมาณ คุณภาพ
และความถูกต้องของวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต พร้อมกับชนิด ปริมาณ ขนาด
และรสชาติของผลิตภัณฑ์ สำหรับด้านความพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
จะต้องสามารถตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักร
และอุปกรณ์การผลิตให้ครอบคลุมเรื่องของความสะอาดและปลอดเชื้อ ส่วนด้านความพร้อมบุคลากรจะต้องสามารถตรวจสอบความพร้อมในการทำงานของบุคลากรทั้งในด้านจำนวน
และความพร้อมของตัวบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1.
กฎหมายอาหารที่ราชการกำหนด เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
   2. มาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน The Codex Alimentarius Commission
และกฎหมายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A1021 สำรวจปริมาณ คุณภาพ และความถูกต้องของวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตให้ตรงตามแผนการผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปนม

1.1ตรวจสอบวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปได้อย่างถูกต้อง
1.2ตรวจสอบเอกสารประกอบวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปได้อย่างถูกต้อง

A1022 สำรวจสภาพความพร้อมของเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานการผลิตที่กำหนด

2.1ตรวจสอบสุขลักษณะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปได้อย่างถูกต้อง
2.2ตรวจสอบสภาพปกติในการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

A1023 สำรวจสภาพความพร้อมของบุคลากรในแผนกการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

3.1ตรวจสอบสุขลักษณะของบุคลากรในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปได้
3.2ตรวจสอบจำนวนบุคลากรในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

A1024 สำรวจสภาพความพร้อมของสถานที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

4.1ตรวจสอบสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปได้
4.2รายงานผลการดำเนินงานของการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปกรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

A1025 สำรวจสภาพความพร้อมของสิ่งสนับสนุนในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

5.1ตรวจสอบสภาพความพร้อมของพลังงานสนับสนุนที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปได้
5.2รายงานผลการดำเนินงานของการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปกรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-
การคำนวณและสถิติพื้นฐาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก)
ความต้องการด้านทักษะ
   1.
ทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
   2.
ทักษะด้านการอ่านและตีความ
   3.
ทักษะด้านการคำนวณ
   4. ทักษะด้านการใช้ศัพท์เฉพาะทาง
   5.
ทักษะด้านการคำนวณยอดของวัสดุ วัสดุปรุงรส และปัจจัยการผลิต
   6.
ทักษะด้านการควบคุมเครื่องจักร
   7.
ทักษะด้านการบริหารบุคคลขั้นพื้นฐาน
   8.
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
   9.
ทักษะด้านการจัดทำรายงาน
   10.
ทักษะด้านการตรวจสอบคุณภาพขั้นพื้นฐาน
   11.
ทักษะด้านการควบคุมงาน
   (ข)
ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้ด้านการวางแผนการผลิต
   2.
ความรู้ด้านน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม
   3. ความรู้ด้านวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรอุปกรณ์
   4.
ความรู้ด้านกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
5.
ความรู้ด้านวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
   6. ความรู้ด้านกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ
   7.
ความรู้ด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ การผลิต
   8. ความรู้ด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต
   9. ความรู้ด้านการควบคุมเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต
   10. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านบุคลากรและความเหมาะสมในงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน
และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance
Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)

(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์
และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate)
ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน
และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน
และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์
และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย
และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1.
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2.
วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3.
ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง)
วิธีการประเมิน
   1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)


(ก)
คำแนะนำ
   N/A
   (ข)
คำอธิบายรายละเอียด
   1. การตรวจสอบวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต คือ การสำรวจ ตรวจสอบ ปริมาณ คุณภาพ
และความถูกต้องของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต พร้อมทั้งชนิด ปริมาณ ขนาด
และรสชาติของผลิตภัณฑ์
   2.
การตรวจสอบเอกสารประกอบวัตถุดิบ คือ การตรวจสอบเอกสารประกอบต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
   3. ตรวจสอบสุขลักษณะของเครื่องจักร และอุปกรณ์ คือ การทำความสะอาด
ดูแล
และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิตสำหรับชิ้นส่วนของเครื่องมือ
เครื่องจักรต่าง ๆ ที่อาจเป็นแหล่งสะสมจุลินทรีย์
หรือก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารหลังจากการทำความสะอาดที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว
ควรมีการฆ่าเชื้อเครื่องมืออุปกรณ์ที่สัมผัสอาหารก่อนการใช้งานด้วย
   4.
การตรวจสอบสภาพปกติ คือ
การตรวจสอบการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการผลิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
   5. สุขลักษณะของบุคลากรในการผลิต คือ
บุคลากรที่สัมผัสกับอาหาร ควรมีการแต่งกายและพฤติกรรมที่เหมาะสม
และจะต้องได้รับการดูแลรักษาสุขภาพและความสะอาดส่วนบุคคล รวมทั้งการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาจิตสำนึกและความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
   6.
การตรวจสอบจำนวนบุคลากรในการผลิต คือ
จำนวนบุคลากรต้องมีปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับกระบวนการผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์


18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี


18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเก็บน้ำนมหลังการฆ่าเชื้อในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป