หน่วยสมรรถนะ

ฆ่าเชื้อน้ำนมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-MPD-2-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ฆ่าเชื้อน้ำนมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  6121 Livestock and Dairy Producers อ้างอิง ISCO - 08

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการผลิตด้านการฆ่าเชื้อน้ำนมด้วยพาสเจอร์ไรส์ สเตอริไรส์ และ UHT โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการควบคุม และตรวจสอบเครื่องฆ่าเชื้อ พาสเจอร์ไรส์ สเตอริไรส์ และ UHT ให้สามารถทำงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. กฎหมายอาหารที่ราชการกำหนด เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
   2. มาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน The Codex Alimentarius Commission และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A2041 นำน้ำนมที่ผ่านการปรุงแต่งจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปเข้าสู่ระบบพาสเจอร์ไรส์

1.1ควบคุมระบบพาสเจอร์ไรส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปที่กำหนด
1.2สรุปรายงานการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
1.3จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปกรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

A2042 นำน้ำนมที่ผ่านการปรุงแต่งจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปเข้าสู่ระบบ UHT

2.1ควบคุมระบบ UHT ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปที่กำหนด
2.2สรุปรายงานการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
2.3จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปกรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

A2043 นำน้ำนมที่ผ่านการปรุงแต่งจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปเข้าสู่ระบบ สเตอริไรส์

3.1ควบคุมระบบ สเตอริไรส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูปที่กำหนด
3.2สรุปรายงานการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
3.3จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป กรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ทักษะด้านการใช้งานเครื่องฆ่าเชื้อ (พาสเจอร์ไรส์ สเตอริไรส์ และ UHT)
   2. ทักษะด้านการบำรุงเครื่องฆ่าเชื้อ (พาสเจอร์ไรส์ สเตอริไรส์ และ UHT)
   3. ทักษะด้านการควบคุมและตรวจสอบเครื่องฆ่าเชื้อ (พาสเจอร์ไรส์ สเตอริไรส์ และ UHT)
   4. ทักษะด้านสถิติ
   5. ทักษะด้านการจัดทำรายงาน
   6. ทักษะด้านการคำนวณและเชื่อมโยง
   7. ทักษะด้านการวิเคราะห์และแปลผลของกระบวนการผลิต
   8. ทักษะด้านการประยุกต์ใช้งาน
   9. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. ความรู้เกี่ยวกับด้านการใช้เครื่องฆ่าเชื้อ (พาสเจอร์ไรส์ สเตอริไรส์ และ UHT)
   2. ความรู้เกี่ยวกับด้านกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
   3. ความรู้ด้านการวางแผนการผลิต
   4. ความรู้ด้านกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมนมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจการประเมินเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ เพื่อแสดงถึงสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. การฆ่าเชื้อน้ำนม คือ การผ่านน้ำนมปรุงแต่งเข้าสู่ระบบพาสเจอร์ไรส์ สเตอริไรส์ และ UHT พร้อมทั้งการควบคุม ตรวจสอบเครื่องฆ่าเชื้อ พาสเจอร์ไรส์ สเตอริไรส์ และ UHT ให้ทำงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ ภาคทฤษฎี 18.3 การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปรุงแต่งน้ำนมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมแปรรูป