หน่วยสมรรถนะ

สร้างและบริหารจัดการทีมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-FID-6-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

สร้างและบริหารจัดการทีมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร

ทบทวนครั้งที่

u -

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักวิทยาศาสตร์อาหาร
(ด้านความปลอดภัยอาหาร)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการกำหนดโครงสร้างและหน้าที่ของทีมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร
มอบหมายหน้าที่และบริหารกำลังคนในสายงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
และพัฒนาบุคลากรในสายงานความปลอดภัยอาหารให้สามารถเป็นผู้จัดการระบบคุณภาพ
   หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ
สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมอาหาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

61020101 กำหนดโครงสร้างและหน้าที่ของทีมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร

-ระบุองค์ประกอบหน้าที่และเกณฑ์การประเมินผลงานของตนเองและทีมงานเพื่อรองรับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยอาหาร

61020102 มอบหมายหน้าที่และบริหารกำลังคนในสายงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม

-
-ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

61020103 ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

-ระบุวิธีการประเมินทักษะการปฏิบัติงาน
-สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

61020104 พัฒนาบุคลากรในสายงานด้านความปลอดภัยอาหารให้สามารถเป็นผู้จัดการระบบคุณภาพ

-ถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงการสอนงานเพื่อให้เป็นผู้จัดการระบบคุณภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ประเมินผล และให้ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยอาหาร ทบทวนแผนฝึกอบรม
รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากร

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   -
ทักษะในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
   -
ทักษะในการบริหารกำลังคนในสายงานที่รับผิดชอบ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
   -
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน
(Performance
Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ไม่มี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ไม่มี
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   สามารถศึกษาได้ในคู่มือการประเมิน
วิธีการประเมิน
   -
สอบข้อเขียน
   -
สอบสัมภาษณ์
   หมายเหตุ:
ในการสอบแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนข้อสอบทุกครั้ง
โดยจะไม่นำข้อสอบในแต่ละครั้งมาใช้ซ้ำ

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ
หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ
   ไม่มี
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
   -
สร้างและตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน การประสานข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพของทีม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

-
การใช้ข้อสอบข้อเขียน

-
การสอบถามปากเปล่า/การสัมภาษณ์ผู้ขอรับการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ให้ข้อแนะนำเพื่อป้องกันปัญหาและปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร
ทบทวนแผนฝึกอบรมและให้การฝึกอบรมภายนอก