หน่วยสมรรถนะ

รวบรวมข้อมูลและจัดทำงบประมาณด้านความปลอดภัยอาหาร

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-FID-5-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รวบรวมข้อมูลและจัดทำงบประมาณด้านความปลอดภัยอาหาร

ทบทวนครั้งที่

  u -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำประมาณการด้านความปลอดภัยอาหาร และติดตามข้อมูลค่าใช้จ่ายข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรรเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผน
   หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมอาหาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

51020301 รวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำประมาณการงบประมาณด้านความปลอดภัยอาหาร

-อธิบายความจำเป็นของการใช้งบประมาณเพื่อบริหารงานด้านความปลอดภัยอาหาร

51020302 ติดตามข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรรเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผน

-ติดตามข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรรเป็นระยะ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากล และระบบวิเคราะห์อันตรายและ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานและฝึกอบรม

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ -ทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ (ข) ความต้องการด้านความรู้ -ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(PerformanceCriteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills andKnowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ไม่มี (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ไม่มี
(ค) คำแนะนำในการประเมิน สามารถศึกษาได้ในคู่มือการประเมิน วิธีการประเมิน สอบข้อเขียน หมายเหตุ:ในการสอบแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนข้อสอบทุกครั้งโดยจะไม่นำข้อสอบในแต่ละครั้งมาใช้ซ้ำ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด -งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยอาหาร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  การใช้ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ฝึกอบรมพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหาร