หน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหาร

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-FID-5-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหาร

ทบทวนครั้งที่

u -

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักวิทยาศาสตร์อาหาร
(ด้านความปลอดภัยอาหาร)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการวิเคราะห์หาความต้องการด้านความรู้ของผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดแผนฝึกอบรม
จัดทำแผนการอบรม ฝึกอบรมพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยอาหาร
และประเมินประสิทธิภาพและผลของการฝึกอบรม
   หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ
สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมอาหาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

51020201 วิเคราะห์หาความต้องการด้านความรู้ของผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดแผนฝึกอบรม

-ระบุความต้องการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาหาร
-สืบค้นข้อมูลกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้และจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม
-สืบค้นข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

51020202 จัดทำแผนฝึกอบรม

-จัดทำแผนฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการด้านความปลอดภัยอาหารของบุคลากรในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง

51020203 ฝึกอบรมพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยอาหาร

-ดำเนินการฝึกอบรมให้ได้ตามแผนฝึกอบรม

51020204 ประเมินประสิทธิภาพและผลของการฝึกอบรม

-ประเมินประสิทธิภาพและรายงานผลของการฝึกอบรมเพื่อนำมาปรับปรุงแผนฝึกอบรม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากล
และระบบวิเคราะห์อันตรายและ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานและฝึกอบรม

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
-ทักษะในการสอน การอบรม และการประเมินผลฝึกอบรม

(ข) ความต้องการด้านความรู้
-ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารของผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน
(Performance
Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ไม่มี

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
สามารถศึกษาได้ในคู่มือการประเมิน

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
หมายเหตุ:
ในการสอบแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนข้อสอบทุกครั้ง
โดยจะไม่นำข้อสอบในแต่ละครั้งมาใช้ซ้ำ

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ
หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


(ก) คำแนะนำ
ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด
-อบรมเรื่องสุขลักษณะทั่วไปและความรู้ทั่วไปในการผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การใช้ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรด้านความปลอดภัยอาหาร
รวบรวมข้อมูลและจัดทำงบประมาณด้านความปลอดภัยอาหาร