หน่วยสมรรถนะ

รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-FID-5-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร

ทบทวนครั้งที่

u -

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักวิทยาศาสตร์อาหาร
(ด้านความปลอดภัยอาหาร)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร
   หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ
สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมอาหาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

51010401 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร

-รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารได้ถูกต้องครบถ้วน
-แสดงแนวทางแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร
-ใช้วิธีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารได้เหมาะสม

51010402 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร

-จัดทำรายงานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคลากรในสถานประกอบการทราบ
-นำผลวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจัดทำรายงานได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากล
และระบบวิเคราะห์อันตรายและ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานและฝึกอบรม

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
-ทักษะในการวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้
-ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยอาหาร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน
(Performance
Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ไม่มี

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี


(ค) คำแนะนำในการประเมิน
สามารถศึกษาได้ในคู่มือการประเมิน

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
หมายเหตุ:
ในการสอบแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนข้อสอบทุกครั้ง
โดยจะไม่นำข้อสอบในแต่ละครั้งมาใช้ซ้ำ

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ
หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


(ก) คำแนะนำ
ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด
-
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การใช้ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
กำหนดมาตรการปฏิบัติงานตามระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
ติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรด้านความปลอดภัยอาหาร