หน่วยสมรรถนะ

กำหนดมาตรการปฏิบัติงานตามระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-FID-5-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดมาตรการปฏิบัติงานตามระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

ทบทวนครั้งที่

  u -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการจัดทำแผนงานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม และจัดทำแผนการประเมินระบบความปลอดภัยอาหารเพื่อการคงไว้ซึ่งระบบ
   หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมอาหาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

51010301 จัดทำแผนงานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

-กำหนดจุดควบคุมวิกฤต(CCP) และค่าวิกฤตที่ต้องควบคุม (CL)
-กำหนดมาตรการทวนสอบแผนงาน
-ควบคุมจุดวิกฤตและยืนยันค่าการใช้งาน(Validation)
-จัดทำแผนภูมิการผลิต
-วิเคราะห์หาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและจัดทำมาตรการควบคุม

51010302 ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

-การทวนสอบแผนงาน(Verification) และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
-ติดตามการแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน
-ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน

51010303 จัดทำแผนการประเมินระบบความปลอดภัยอาหารเพื่อการคงไว้ซึ่งระบบ

-สำรวจผลการปฏิบัติงานเมือเกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ผลิตเพื่อรายงานต่อฝ่ายบริหาร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากล และระบบวิเคราะห์อันตรายและ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานและฝึกอบรม

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ -ทักษะการจัดทำแผนงานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP Plan) -ทักษะในการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP Plan) -ทักษะในการประเมินระบบความปลอดภัยอาหาร (ข) ความต้องการด้านความรู้ -ความรู้เกี่ยวกับระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) และการจัดทำแผนงานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP Plan) -ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP Codex) และระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) ในอุตสาหกรรมอาหาร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(PerformanceCriteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills andKnowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) ไม่มี (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ไม่มี
(ค) คำแนะนำในการประเมิน สามารถศึกษาได้ในคู่มือการประเมิน วิธีการประเมิน ใช้ผลการทดสอบการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (CFoP) หมวดวิชา การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร หมายเหตุ:ในการสอบแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนข้อสอบทุกครั้งโดยจะไม่นำข้อสอบในแต่ละครั้งมาใช้ซ้ำ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด -ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ได้แก่ HACCP หรือระบบอื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า -เครื่องมือวิเคราะห์ เช่น Decision Tree -ปรับปรุงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน -ทบทวนผลการตรวจประเมินภายในองค์กรและผลการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมินจากภายนอก -ทบทวนผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการและผลการสอบเทียบเครื่องมือ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  ใช้ผลการทดสอบการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (CFoP) หมวดวิชา การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
กำหนดมาตรการปฏิบัติงานตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล
รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร