หน่วยสมรรถนะ

กำหนดมาตรการปฏิบัติงานตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-FID-5-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

กำหนดมาตรการปฏิบัติงานตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล

ทบทวนครั้งที่

u -

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักวิทยาศาสตร์อาหาร
(ด้านความปลอดภัยอาหาร)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการจัดการวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
กำหนดวิธีการดูแลสถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ผลิตให้สะอาด ป้องกันการปนเปื้อน
ควบคุมการดำเนินการผลิต ขนย้าย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูกสุขลักษณะ
ควบคุมการจัดการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร
ให้พร้อมต่อการใช้งานและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ควบคุมการสุขาภิบาล
กำหนดมาตรการในการปฏิบัติตามสุขลักษณะส่วนบุคคลและการสุขาภิบาลของผู้ปฏิบัติงาน
วางแผนการจัดการด้านการขนส่ง
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสร้างความเข้าใจต่อผู้บริโภค
   หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ
สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมอาหาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

51010201 จัดการวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์

-กำหนดมาตรการดูแลรักษาคุณภาพด้านความปลอดภัยของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
-กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ(Specification) ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหารของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย
-กำหนดวิธีตรวจสอบคุณภาพด้านความปลอดภัยของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
-กำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกและประเมินผู้ขายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์

51010202 กำหนดวิธีการดูแลสถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ผลิตให้สะอาดป้องกันการปนเปื้อน

-วิเคราะห์โอกาสในการปนเปื้อนเพื่อใช้ในการออกแบบสถานที่ตั้ง อาคารผลิต และสายการผลิต
-ออกแบบสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะป้องกันการปนเปื้อน

51010203 ควบคุมการดำเนินการผลิตขนย้าย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูกสุขลักษณะ

-ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการปนเปื้อนและเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และกำหนดมาตรการจัดการกรณีเบี่ยงเบน
-ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยในการผลิตอาหารให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด
-ตรวจสอบการบันทึกและทวนสอบกลับแผนดำเนินงานการผลิต
-แก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

51010204 ควบคุมการจัดการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ให้พร้อมต่อการใช้งานและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

-กำหนดแผนการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่
-ตรวจสอบผลการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่
-ประเมินความสมบูรณ์ของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร โดยใช้ประสาทสัมผัส

51010205 ควบคุมการสุขาภิบาล

-วางแผนและตรวจสอบระบบการจัดการของเสียและขยะ
-วางแผนและตรวจสอบระบบการจัดการน้ำใช้ในโรงงาน
-วางแผนและตรวจสอบระบบการจัดการสัตว์พาหะ

51010206 กำหนดมาตรการในการปฏิบัติตามสุขลักษณะส่วนบุคคลและการสุขาภิบาลของผู้ปฏิบัติงาน

-กำหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านสุขภาพการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บ
-กำหนดมาตรการรักษาความสะอาดตามข้อกำหนดด้านสุขลักษณะและสุขาภิบาล
-กำหนดวิธีปฏิบัติตามระบบการต้อนรับบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชม

51010207 วางแผนการจัดการด้านการขนส่ง

-กำหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการขนส่ง
-กำหนดมาตรการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง

51010208 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสร้างความเข้าใจต่อผู้บริโภค

-ควบคุมมาตรการการบันทึกและเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการบ่งชี้และเรียกคืน
-ดำเนินการรับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาตามมาตรการที่กำหนดไว้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากล
และระบบวิเคราะห์อันตรายและ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานและฝึกอบรม

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   -
ทักษะในการทวนสอบแผนการดำเนินงาน
   -
ทักษะในการรับข้อร้องรียนและแก้ไขปัญหา
(ข) ความต้องการด้านความรู้
   -
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
   -
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งปนเปื้อนด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ
   -
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต
   -
ความรู้เกี่ยวกับวิทนาศาสตร์การอาหาร
   -
ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารและการทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์
   -
ความรู้เกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน
(Performance
Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ไม่มี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ไม่มี

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   สามารถศึกษาได้ในคู่มือการประเมิน
วิธีการประเมิน
   ใช้ผลการทดสอบการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร
สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (CFoP) หมวดวิชา การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร
หมายเหตุ:
ในการสอบแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนข้อสอบทุกครั้ง
โดยจะไม่นำข้อสอบในแต่ละครั้งมาใช้ซ้ำ

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ
หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ
   ไม่มี
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
   -
มาตรฐานสากลสำหรับหน่วยสมรรถนะนี้ เช่น GMP (Codex) หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า ตามที่คู่ค้ากำหนด
   -
เหมาะสม หมายถึง วิธีการที่เชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้
   -
คุณภาพ หมายถึง คุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร
   -
ข้อแนะนำในการออกแบบสถานที่ตั้ง อาคารผลิต และสายการผลิต
   -
ปัจจัยที่ผลต่อความปลอดภัยอาหารด้านจุลินทรีย์ ด้านเคมี ด้านกายภาพ เช่น ปริมาณ
อุณหภูมิ ความชื้น ค่า pH และเวลาในการผลิต
รวมถึงการชี้บ่งและการป้องกันการปนเปื้อนข้าม
   -
ประเมินโดยใช้ประสาทสัมผัส
   -
การสุขาภิบาลครอบคลุมระบบน้ำใช้ ห้องน้ำ อ่างล้างมือ การกำจัดสัตว์พาหะ ขยะมูลฝอย
ทางระบายน้ำ
   -
บำรุงรักษาและการทำความสะอาดสถานที่ผลิต เครื่องมือ และอุปกรณ์
   -
แผนตรวจสุขภาพประจำปีเป็นไปตามกฎกระทรวงสาธารณสุข
   -
บุคลากร หมายถึง บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

ใช้ผลการทดสอบการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร
สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (CFoP) หมวดวิชา การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหาร
กำหนดมาตรการปฏิบัติงานตามระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม