หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหาร

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-FID-5-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหาร

ทบทวนครั้งที่

  u -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการจำแนกสิ่งปนเปื้อนและสารก่อภูมิแพ้ในวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร รวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหาร เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหารและทบทวนให้เป็นปัจจุบัน (Procedure) และควบคุมเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร
   หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมอาหาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

51010101 จำแนกสิ่งปนเปื้อนและสารก่อภูมิแพ้ในวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

-จำแนกสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ในวัตถุดิบ
-จำแนกสิ่งที่จะปนเปื้อนจากวัตถุดิบที่สามารถพบ
-จำแนกสิ่งที่จะปนเปื้อนระหว่างขั้นตอนการผลิตที่สามารถพบ
-จำแนกสิ่งที่จะปนเปื้อนในขั้นตอนการเก็บรักษาและการขนส่ง

51010102 รวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหาร

-รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
-รวบรวมข้อมูลทั่วไปที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยอาหาร
-รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในประเทศและประเทศคู่ค้า

51010103 เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหารและทบทวนให้เป็นปัจจุบัน (Procedure)

-กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิผล
-ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหารให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายที่กำหนด
-ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหารให้เป็นปัจจุบัน

51010104 ควบคุมเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร

-จัดเก็บหรือทำลายเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร
-ทวนสอบเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหารให้เป็นปัจจุบัน
-ระบุรายการเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสากล และระบบวิเคราะห์อันตรายและ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานและฝึกอบรม

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   - ทักษะการสืบค้นข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ
   - ทักษะการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหารและทบทวนให้เป็นปัจจุบัน (Procedure)
   - ทักษะในการระบุ ทวนสอบ จัดเก็บหรือทำลายเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร (ข) ความต้องการด้านความรู้
   - ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรายการสารก่อภูมิแพ้ของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า
   - ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอาหารและการแสดงฉลาก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ไม่มี (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ไม่มี
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   สามารถศึกษาได้ในคู่มือการประเมิน วิธีการประเมิน
   ใช้ผลการทดสอบการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (CFoP) หมวดวิชา การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร
   หมายเหตุ: ในการสอบแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนข้อสอบทุกครั้ง โดยจะไม่นำข้อสอบในแต่ละครั้งมาใช้ซ้ำ

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
   ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   - จำแนกสิ่งปนเปื้อนในวัตถุดิบหลัก ส่วนผสม และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงขั้นตอนการผลิต การเก็บรักษา และการขนส่ง
   - รายการสารก่อภูมิแพ้ให้กำหนดตามประกาศของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า
   - กฎหมายอาหารที่เกี่ยวกับสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ และการแสดงฉลาก ทั้งของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า
   - ข้อมูลทั่วไป หมายถึง ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
   - ขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าด้วยหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต เช่น GMP, HACCP และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร
   - ถูกต้อง หมายถึง เป็นไปตามขั้นตอนวงจรคุณภาพ (PDCA) และตามหลักวิชาการ
   - ประสิทธิผล หมายถึงสอดคล้องตามหลักวิชาการ
   - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต เช่น GMP, HACCP ในฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบ
   - ปรับปรุงข้อมูลรายชื่อผู้ครอบครองและเอกสารให้เป็นปัจจุบันตามระบบควบคุมเอกสาร (Document Control System)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  ใช้ผลการทดสอบการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (CFoP) หมวดวิชา การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
กำหนดมาตรการปฏิบัติงานตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล