หน่วยสมรรถนะ

กำกับดูแลบุคลากรในการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-FID-4-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

กำกับดูแลบุคลากรในการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

ทบทวนครั้งที่

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับชั้นคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้เกี่ยวกับกำกับดูแลบุคลากรในการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส การคัดเลือกผู้ประเมิน จัดทำทะเบียนผู้ประเมิน การจัดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีความรู้และทักษะการควบคุมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านอาหาร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

กฎกระทรวง เรื่อง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 หมวดที่ 4 เรื่อง สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

40111 กำกับดูแลผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

1. รับสมัครและรวบรวมผู้ประเมินได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
2. คัดเลือกผู้ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน
3. จัดทำทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัสได้ถูกต้องและครบถ้วน ตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

40112 กำกับดูแลผู้ดำเนินงานให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

1.จัดจำนวนผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
2.ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะในการคัดเลือกผู้ประเมินกลุ่มเป้าหมาย
2. ทักษะในการจัดจำนวนผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสม
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ประเมินกลุ่มเป้าหมาย
2. ความรู้และเข้าใจพื้นฐานทางสรีรวิทยาและจิตวิทยาของบุคคลที่จะมาเป็นผู้ประเมิน
3. ความรู้เกี่ยวกับการทำทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
4. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ไม่มี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
N/A

(ง) วิธีการประเมิน
- การสัมภาษณ์ผู้ขอรับการประเมิน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ
หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้คำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
- ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส หมายถึง การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส โดยแยกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ สถานที่พักอาศัย รายได้ต่อเดือน จำนวนสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมการซื้อสินค้า หรือ บริโภคอาหาร เพื่อคัดเลือกและสรรหาประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส ที่ตรงกับวัตถุประสงค์การประเมินมากที่สุด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การใช้ข้อสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส