หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-FID-4-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับชั้นคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ได้แก่ การปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน การควบคุมการดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลทางสถิติ การเขียนรายงานผลการประเมิน การกำกับดูแลบุคลากรในการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส การคัดเลือกผู้ทดสอบ จัดทำทะเบียนผู้ทดสอบ การจัดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีความรู้และทักษะการควบคุมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านอาหาร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

กฎกระทรวง เรื่อง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 หมวดที่ 4 เรื่อง สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

40101 ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน

1.กำหนดเลขรหัสตัวอย่างและวิธีสุ่มลำดับการเสิร์ฟได้ถูกต้องตามวิธีการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัสหรือตามแผนการทดลองทางสถิติ
2.จัดทำแบบประเมินที่ถูกต้องสอดคล้องวิธีการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัสและประเภทผลิตภัณฑ์
3. กำหนดแผนการปฐมนิเทศ(Orientation) ของผู้ประเมิน

40102 ควบคุมการดำเนินงาน

1.ควบคุมสภาวะที่เหมาะสม สถานที่เตรียมตัวอย่างและสถานที่ประเมิน
2. ควบคุมคุณภาพตัวอย่างให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
3. ควบคุมความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือในการประเมินพร้อมทั้งคำนึงถึงสภาพความปลอดภัย ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน

40103 วิเคราะห์ผลทางสถิติ

1.วิเคราะห์ผลทางสถิติได้ถูกต้องตามวิธีการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
2.แปลผลทางสถิติของผลการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัสให้สอดคล้องกับวิธีการทดสอบ
3.สรุปผลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน

40104 เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

1.เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัสได้อย่างถูกต้องตามวิธีการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
2.นำเสนอผลการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะในการควบคุมสภาวะที่เหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
2. ทักษะในการควบคุมคุณภาพตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
3. ทักษะในการเขียนรายงานผล
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดเลขรหัสตัวอย่าง และวิธีสุ่มลำดับการเสิร์ฟ
2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแบบทดสอบ
3. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดแผนการปฐมนิเทศ (Orientation) ผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
4. ความรู้และเข้าใจพื้นฐานทางสรีรวิทยาและจิตวิทยาของบุคคลที่จะมาเป็นผู้ประเมิน ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมสภาวะที่เหมาะสมของสถานที่ประเมิน
5. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของตัวอย่าง
6. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมิน
7. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลทางสถิติเบื้องต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ไม่มี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
N/A

(ง) วิธีการประเมิน
- การสอบข้อเขียน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ
หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้คำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
- รหัสตัวอย่าง หมายถึง การเขียนเลขรหัสตัวอย่างเป็นวิธีการที่นิยมใช้เพื่อลดอคติของผู้ทดสอบและเพื่อสะดวกในการเสิร์ฟตัวอย่าง นิยมใช้เลขรหัส 3 หลัก และการเขียนรหัสตัวอย่างควรเขียนบนสติ๊กเกอร์และติดบนภาชนะ ไม่ควรใช้มาร์เกอร์หรือปากกาเคมีที่มีกลิ่นรบกวนตัวอย่างขณะที่ทำการประเมิน
- วิธีสุ่มลำดับการเสิร์ฟ หมายถึง ลำดับในการเสิร์ฟจะส่งผลกระทบต่อความเข้าใจและมีผลทางด้านจิตวิทยาของผู้ทดสอบ เพื่อลดปัญหาดังกล่าวจึงมีการสุ่มตัวอย่างอย่างสมดุล โดยทุกตัวอย่างต้องได้รับโอกาสที่จะอยู่ในลำดับการเสิร์ฟต่างๆ ของการประเมินเท่ากัน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การใช้ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
กำกับดูแลบุคลากรในการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส