หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสุขลักษณะในการผลิตอาหาร

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-FID-4-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสุขลักษณะในการผลิตอาหาร

ทบทวนครั้งที่

u -

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการสอนทีมงานในด้านสุขลักษณะทั่วไปผ่านการฝึกปฏิบัติ
และสอนทีมงานในด้านความรู้ทั่วไปในการผลิตอาหารและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผ่านการฝึกปฏิบัติ
   หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ
สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมอาหาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

41020101 สอนทีมงานในด้านสุขลักษณะทั่วไปผ่านการฝึกปฏิบัติ

-ถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักสุขลักษณะ
-ถ่ายทอดหลักการสุขลักษณะทั่วไปตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต

41020102 สอนทีมงานในด้านความรู้ทั่วไปในการผลิตอาหารและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผ่านการฝึกปฏิบัติ

-ถ่ายทอดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต
-ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบันทึกและระบบเอกสาร
-ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นพื้นฐานและความรู้เรื่องความปลอดภัยอาหาร

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   -
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้กี่ยวกับการผลิตและสุขลักษณะในการผลิตอาหาร
   -
ทักษะในการถ่ายทอดหรือสอนทีมงานเกี่ยวกับด้านสุขลักษณะทั่วไป
และด้านความรู้ทั่วไปในการผลิตอาหารและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผ่านการฝึกปฏิบัติ
   -
ทักษะในการแก้ไขข้อบกพร่องในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
   -
ความรู้เกี่ยวกับหลักการสุขลักษณะทั่วไปตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
   -
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการสุขลักษณะที่ดี
   -
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต
   -
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบันทึกและระบบเอกสาร
   -
ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน
(Performance
Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ไม่มี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ไม่มี

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   สามารถศึกษาได้ในคู่มือการประเมิน
วิธีการประเมิน
   สอบข้อเขียน
   หมายเหตุ:
ในการสอบแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนข้อสอบทุกครั้ง
โดยจะไม่นำข้อสอบในแต่ละครั้งมาใช้ซ้ำ

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ
หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


(ก) คำแนะนำ
ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด
-
สอนงานโดยการฝึกปฏิบัติ (on the job training)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การใช้ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สื่อสารผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารเบื้องต้น