หน่วยสมรรถนะ

สื่อสารผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-FID-4-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

สื่อสารผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารเบื้องต้น

ทบทวนครั้งที่

u -

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการสรุปผลการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร
และการสื่อสารการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารกับทีมผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ
สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมอาหาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ข่อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation
Related) (ถ้ามี)
   ไม่มี
  11.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

41010301 สรุปผลการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร

-สรุปผลการดำเนินงานและปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารกระบวนการผลิต ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทราบ
-เสนอแนวทางป้องกันปัญหาและพัฒนาระบบงานด้านความปลอดภัยอาหารอย่างต่อเนื่อง

41010302 สื่อสารผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารกับทีมผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

-อธิบายผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารให้บุคลากรในสถานประกอบการทราบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นพื้นฐานและความรู้เรื่องความปลอดภัยอาหาร

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   -
ทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยอาหาร
   -
ทักษะในการเขียนหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
   -
ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร กระบวนการผลิต
   -
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาและพัมนาระบบงานด้านความปลอดภัยอาหาร
   -
ความรู้เกี่ยวกับช่องทางในการติดต่อกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยอาหาร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน
(Performance
Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ไม่มี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ไม่มี

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   สามารถศึกษาได้ในคู่มือการประเมิน
วิธีการประเมิน
   สอบข้อเขียน
   หมายเหตุ:
ในการสอบแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนข้อสอบทุกครั้ง
โดยจะไม่นำข้อสอบในแต่ละครั้งมาใช้ซ้ำ

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ
หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ
   ไม่มี
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
   -
สรุปผลการดำเนินงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
และกรณีฉุกเฉินที่กระทบต่อความปลอดภัยอาหารให้รายงานทันที

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การใช้ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสุขลักษณะในการผลิตอาหาร