หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-FID-4-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต

ทบทวนครั้งที่

u -

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการระบุความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง
อาคารผลิต การติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต
ให้ง่ายต่อการทำความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการผลิตอาหารที่ดี
รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสุขาภิบาล
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานและบุคลากร
   หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ
สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมอาหาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ข่อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
   ไม่มี
  
11.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

41010201 ระบุความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง อาคารผลิต

-ระบุความเหมาะสมในการคัดเลือกและจัดการสถานที่ตั้งและอาคารผลิตได้ถูกต้อง

41010202 ระบุความเหมาะสมในการติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต ให้ง่ายต่อการทำความสะอาด ถูกสุขลักษณะ

-จัดวางสายการผลิตได้เหมาะสม
-เลือกใช้วัสดุเครื่องมือ และอุปกรณ์ มาใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

41010203 ปฏิบัติตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต

-ตรวจติดตามปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยอาหาร
-บันทึกและสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร
-ปฏิบัติตามแผนควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย
-ระบุวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
-สรุปผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เทียบกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

41010204 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสุขาภิบาล

-นำข้อกำหนดด้านสุขลักษณะว่าด้วยเรื่อง การกำจัดสัตว์และแมลง มาปฏิบัติ
-นำข้อกำหนดด้านสุขลักษณะว่าด้วยเรื่อง ขยะมูลฝอย มาปฏิบัติ
-นำข้อกำหนดด้านสุขลักษณะว่าด้วยเรื่อง ทางระบายน้ำและสิ่งโสโครก มาปฏิบัติ
-นำข้อกำหนดด้านสุขลักษณะว่าด้วยเรื่อง น้ำใช้ในโรงงาน มาปฏิบัติระบุวิธีการปรับคุณภาพน้ำและวิธีการขนย้ายลำเลียงที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
-นำข้อกำหนดด้านสุขลักษณะว่าด้วยเรื่อง ส้วมและอ่างล้างมือ มาปฏิบัติ

41010205 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

-นำข้อกำหนดวิธีการทำความสะอาดมาปฏิบัติ
-นำข้อกำหนดวิธีการบำรุงรักษามาปฏิบัติ
-ใช้และเก็บรักษาสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและวัตถุอันตรายตามวิธีที่กำหนด

41010206 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานและบุคลากร

-นำข้อกำหนดด้านสุขลักษณะ ว่าด้วยเรื่อง การแต่งกาย มาปฏิบัติ
-ระบุข้อกำหนดด้านพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
-ระบุข้อกำหนดด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นพื้นฐานและความรู้เรื่องความปลอดภัยอาหาร

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   -
ทักษะในการประยุกต์ใช้หลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
   -
ทักษะในการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
   -
ความรู้เกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง อาคารผลิต
   -
ความรู้เกี่ยวกับความเหมาะสมในการติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต
   -
ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการผลิตอาหารที่ดี
   -
ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร
   -
ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
   -
ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานและบุคลากร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน
(Performance
Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ไม่มี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ไม่มี

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   สามารถศึกษาได้ในคู่มือการประเมิน
  วิธีการประเมิน
   สอบข้อเขียน
   หมายเหตุ:
ในการสอบแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนข้อสอบทุกครั้ง
โดยจะไม่นำข้อสอบในแต่ละครั้งมาใช้ซ้ำ

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ
หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ
   ไม่มี
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
   -
ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง จะพิจารณาจากสถานที่ตั้งและอาคารผลิตอาหาร
   -
ความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน หมายถึง การป้องกันการปนเปื้อนข้ามได้และง่ายต่อการทำความสะอาด
   -
นำค่าความสามารถในการผลิตของเครื่องมือ
เครื่องจักรมาคำนวณหาจำนวนเครื่องจักรที่เหมาะสมต่อการ ใช้งาน
   -
ควบคุมกระบวนการผลิต
ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้ายให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร
   -
ตรวจติดตามปัจจัยการผลิต หมายถึง ต้องตรวจติดตามค่าควบคุม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น
ค่า pH
และเวลาในการผลิต หรือปัจจัยอื่นที่มีผลต่อความปลอดภัยอาหาร
   -
พิจารณาผลการตรวจสอบผลิตภณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด
   -
ระบุจำนวน รูปแบบ อุปกรณ์ที่จำเป็น และสถานที่ตั้งให้ถูกสุขลักษณะ
   -
ระบุชนิดของแมลงและสัตว์พาหะที่พบร่องรอยในสถานที่ผลิตอาหาร
เลือกตำปหน่งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันถูกต้อง
เลือกผู้ให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะที่มีมาตรฐาน
   -
ดำเนินการตามมาตรการแยกขยะและการขนย้ายได้ถูกต้อง
   -
ป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกและป้องกันการปนเปื้อนสู่สถานที่ผลิตอาหาร
   -
การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาครอบคลุมสถานที่ผลิต เครื่องมือ และอุปกรณ์
   -
สารเคมี หมายถึง สารเคมีที่ใช้ในเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
และสารที่ใช้ทำความสะอาด/สารฆ่าเชื้อ
   -
วัตถุอันตราย หมายถึง สารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนหรือสิ่งแวดล้อม
   -
บุคลากร หมายถึง บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น ผู้เยี่ยมชม, Auditor

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การใช้ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ระบุข้อมูลสำหรับการทำแผนด้านความปลอดภัยอาหารในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบมาใช้ได้ถูกต้อง
สื่อสารผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารเบื้องต้น