หน่วยสมรรถนะ

ระบุข้อมูลสำหรับการทำแผนด้านความปลอดภัยอาหารในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบมาใช้ได้ถูกต้อง

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-FID-4-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ระบุข้อมูลสำหรับการทำแผนด้านความปลอดภัยอาหารในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบมาใช้ได้ถูกต้อง

ทบทวนครั้งที่

u -

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการจำแนกสิ่งปนเปื้อนในวัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
และการเขียนวิธีการปฏิบัติงานด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานที่ผลิต (Work
Instruction)
   หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ
สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมอาหาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ข่อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation
Related) (ถ้ามี)
   ไม่มี
  11.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

41010101 จำแนกสิ่งปนเปื้อนในวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

-จำแนกสิ่งปนเปื้อนจากวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่สามารถพบเบื้องต้น
-จำแนกสิ่งปนเปื้อนระหว่างขั้นตอนการผลิตที่สามารถพบเบื้องต้น
-จำแนกสิ่งปนเปื้อนในขั้นตอนการเก็บรักษาและการขนส่งที่สามารถเบื้องต้น

41010102 เขียนวิธีปฏิบัติงานด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานที่ผลิต (Work Instruction)

-ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้
-ระบุวิธีการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นพื้นฐานและความรู้เรื่องความปลอดภัยอาหาร

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   -
ทักษะการเขียนวิธีการปฏิบัติงานด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานที่ผลิต (Work
Instruction) และปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
   -
ความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งที่จะปนเปื้อนลงไปในวัตถุดิบหลัก ส่วนผสม และบรรจุภัณฑ์
   -
ความรู้เกี่ยวกับประเภทของการปนเปื้อน
   -
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน
(Performance
Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and
Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ไม่มี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ไม่มี

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   สามารถศึกษาได้ในคู่มือการประเมิน
วิธีการประเมิน
   สอบข้อเขียน
   หมายเหตุ:
ในการสอบแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนข้อสอบทุกครั้ง
โดยจะไม่นำข้อสอบในแต่ละครั้งมาใช้ซ้ำ

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ
หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ
   ไม่มี
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
   -
การปนเปื้อนในวัตถุดิบหลัก ส่วนผสม และบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารโดยตรง
รวมถึงการปนเปื้อนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต และการปนเปื้อนข้าม
   -
เบื้องต้น หมายถึง
สิ่งปนเปื้อนที่สามารถระบุได้โดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือระบุตาม
Check
list
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร
   -
การมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูลหรือเสนอแนวทาง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การใช้ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต