หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินงานตามแผนการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-FID-3-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ดำเนินงานตามแผนการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับชั้นคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการจัดเตรียมการประเมินทางประสาทสัมผัสด้านอาหาร ได้แก่ การเตรียมตัวอย่างและเสิร์ฟตัวอย่าง การจัดสภาพแวดล้อมในการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส การเตรียมผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส การรวบรวมผลและบันทึกผลการประเมินเบื้องต้น
หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีความรู้และทักษะการจัดเตรียมและดำเนินงานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านอาหาร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

กฎกระทรวง เรื่อง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 หมวดที่ 4 เรื่อง สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30101 จัดเตรียมตัวอย่าง

1. เตรียมตัวอย่างตามใบงาน(Work Sheet)ได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
2. เขียนเลขรหัสลงในแบบประเมินได้ครบถ้วนชัดเจนและถูกต้องตามขั้นตอนการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
3.เตรียมตัวอย่างในปริมาณและขนาดที่ตรงกับชนิดของผลิตภัณฑ์และวิธีประเมิน
4. ควบคุมสภาวะการเตรียมของตัวอย่างให้เหมาะสมกับประเภทอาหาร
5. ทำความสะอาด และจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินให้พร้อมใช้งาน

30102 จัดเสิร์ฟตัวอย่าง

1.ควบคุมสภาวะการเสิร์ฟของตัวอย่างให้เหมาะสมกับประเภทอาหาร
2. จัดแบบประเมิน และตัวอย่าง สำหรับเสิร์ฟได้ถูกต้องตามใบงาน
3. จัดเสิร์ฟให้ถูกต้องตามใบงาน

30103 จัดสภาพแวดล้อมในการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

1.เลือกและจัดหาภาชนะ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตัวอย่างและวิธีการประเมิน
2. เตรียมภาชนะ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตัวอย่างและวิธีการประเมิน
3. ควบคุมอุณหภูมิห้อง เสียงแสงสว่างและสีหลอดไฟในบริเวณสถานที่ประเมินให้ถูกต้องตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

30104 เตรียมผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

1.นัดหมายและติดตามผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
2.คัดกรองคุณสมบัติของผู้ประเมินตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
3.ตรวจสอบจำนวนผู้ประเมินให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

30105 รวบรวมผลและบันทึกผลการประเมินเบื้องต้น

1.ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องในแบบประเมินตามที่กำหนด
2. ตรวจและบันทึกผลการประเมินตามใบงานได้ถูกต้อง
3.ส่งผลการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัสครบถ้วนทันเวลาตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการเตรียมตัวอย่างและเสิร์ฟตัวอย่าง
2. ทักษะการใช้อุปกรณ์ในการเตรียมตัวอย่าง
3. ทักษะการติดต่อ สื่อสาร และประสานงาน
4. ทักษะการบันทึกผลการประเมินตามใบงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดเลขรหัส สุ่มลำดับการเสิร์ฟในใบงาน
2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมตัวอย่าง และสภาวะที่เหมาะสมกับวิธีการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับตัวอย่างและวิธีการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
4. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจผลการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัสตามใบงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ไม่มี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
N/A

(ง) วิธีการประเมิน
- การสัมภาษณ์ผู้ขอรับการประเมิน
- การสาธิตการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ
หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้คำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
- คุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส ได้แก่
1. สุขภาพแข็งแรง
2. มีความสนใจและกระตือรือร้น
3.มีเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
4. ความสามารถในการสื่อสาร
5. ทัศนคติที่ดี
6. ความซื่อสัตย์
7. ปัจจัยอื่นๆ เช่น อาชีพ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์ด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการสูบบุหรี่
- อุปกรณ์ หมายถึง คูหาประเมินเพื่อให้ผู้ทดสอบแต่ละคนประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส หลอดไฟที่ให้ความสว่างและบังสีตัวอย่าง ระบบการถ่ายเทอากาศ ระบบปรับอุณหภูมิและความชื้น สัญญาณในการสื่อสารเพื่อที่ผู้ทดสอบสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยไม่ต้องใช้เสียง อุปกรณ์การชั่งและตวงถ้วยบ้วนตัวอย่าง กระบอกน้ำร้อน ถาดเสิร์ฟ อาหารพาหะ ดินสอ แบบทดสอบแบบกระดาษ/แบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง หรือเตรียมตัวอย่าง
- ใบงาน (Work sheet) หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงลำดับผู้ทดสอบ เลขรหัสที่ใช้แทนตัวอย่าง รูปแบบการเสิร์ฟตัวอย่าง ลำดับการเสิร์ฟตัวอย่าง
- เลขรหัสในการประเมิน หมายถึง เลขรหัส 3 หลัก ที่ใช้เป็นตัวแทนของตัวอย่างเมื่อทำการเสิร์ฟ
- การควบคุมอุณหภูมิ หมายถึง ห้องปฏิบัติการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสควรเป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ สามารถควบคุมอุณหภูมิห้องได้ในช่วงประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส โดยมีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 45-55%

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. การสัมภาษณ์ผู้ขอรับการประเมิน

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องด้านการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัสเบื้องต้น