หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตนตามคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-FID-2-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตนตามคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับชั้นคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการปฏิบัติตนตามคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสตามมาตรฐาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

กฎกระทรวง เรื่อง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 หมวดที่ 4 เรื่อง สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20111 เตรียมความพร้อมของตนเองก่อนการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

1.สภาพร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่การประเมิน
2. มาตรงตามเวลาที่ได้นัดหมาย

20112 ปฏิบัติตนตามคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

1.อธิบายคุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
2. ตรวจสอบตัวอย่างให้ถูกต้องตามแบบประเมิน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะในการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
2. ทักษะในการปฏิบัติตนตามคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
2. ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ไม่มี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
N/A

(ง) วิธีการประเมิน
- การสัมภาษณ์ผู้ขอรับการประเมิน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ
หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้คำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
- การเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส หมายถึง การปฏิบัติตนของผู้ประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ดังนี้
1.ทำความสะอาดร่างกายให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม และสวมเสื้อคลุมที่สะอาด
2.ถอดเครื่องประดับก่อนการปฏิบัติงาน
3.ล้างมือให้สะอาดก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
4.ใช้ถุงมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสะอาดถูกสุขลักษณะเพื่อจับอาหาร
5.สวมหมวกหรือผ้าคลุมผม
6.สวมรองเท้าที่สะอาด
7.ไม่ใส่ของที่ร่วงหล่นง่ายลงในกระเป๋าเสื้อ
8.ไม่เก็บเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องดื่ม และอาหารในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
9.ไม่บริโภคอาหาร สูบบุหรี่ เคี้ยวหมาก บ้วนน้ำลาย ในระหว่างที่ปฏิบัติงาน
10.ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นหวัด ไอ จาม น้ำมูกไหล ท้องเสีย ควรละเว้นการปฏิบัติงานชั่วคราว
- คุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส ได้แก่
1. สุขภาพแข็งแรง
2. มีความสนใจและกระตือรือร้น
3.มีเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
4. ความสามารถในการสื่อสาร
5. ทัศนคติที่ดี
6. ความซื่อสัตย์
7. ปัจจัยอื่นๆ เช่น อาชีพ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์ด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการสูบบุหรี่

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การใช้ข้อสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารด้านประสาทสัมผัส