หน่วยสมรรถนะ

ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารด้านประสาทสัมผัส

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-FID-2-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารด้านประสาทสัมผัส

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับชั้นคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มไม่ระบุ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการประเมินความแตกต่างของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถอธิบายลักษณะพื้นฐานของอาหาร ด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น กลิ่นรสและรสชาติพื้นฐานของอาหารสามารถใช้อุปกรณ์และแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสได้อย่างถูกวิธี
หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสตามมาตรฐาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

กฎกระทรวง เรื่อง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 หมวดที่ 4 เรื่อง สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20101 ดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.ปฏิบัติตามคำแนะนำและกรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส ได้อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน
2. ดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินได้ถูกต้องตามมาตรฐาน/วิธีการที่กำหนด

20102 แยกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อาหาร

1.อธิบายลักษณะพื้นฐานของอาหาร
2. ระบุรสชาติพื้นฐานของอาหาร
3. แยกความแตกต่างลักษณะพื้นฐานของอาหาร
4. ใช้อุปกรณ์และแบบประเมินได้อย่างเหมาะสมตามรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะในการใช้อุปกรณ์และแบบทดสอบในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
2. ทักษะในการแยกแยะความแตกต่างของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารได้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และแบบประเมิน ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
3. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของอาหาร ด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น กลิ่นรส รสชาติพื้นฐาน และเนื้อสัมผัสของอาหาร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ไม่มี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
N/A

(ง) วิธีการประเมิน
- การสัมภาษณ์ผู้ขอรับการประเมิน
- สอบปฏิบัติ

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ
หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้คำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
- คุณลักษณะพื้นฐานของอาหาร หมายถึง ลักษณะปรากฏ กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัสของอาหาร
- รสชาติพื้นฐานของอาหาร หมายถึง รสเปรี้ยว รสเค็ม รสหวาน รสขม และรสอูมามิ
- อุปกรณ์ หมายถึง กระบอกน้ำร้อน ถาดเสิร์ฟ อาหารพาหะ ดินสอ แบบทดสอบ และ ถ้วยบ้วนตัวอย่าง คูหาประเมินเพื่อให้ผู้ทดสอบแต่ละคนประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส หลอดไฟที่ให้ความสว่างและบังสีตัวอย่าง สัญญาณในการสื่อสารเพื่อที่ผู้ทดสอบสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยไม่ต้องใช้เสียง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. การใช้ข้อสอบสัมภาษณ์

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติตนตามคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส