หน่วยสมรรถนะ

เตรียมสารเคมีเฉพาะทาง (specific chemicals) และเตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples)

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-4-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมสารเคมีเฉพาะทาง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักวิเคราะห์ของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมสารเคมีเฉพาะทาง (specific chemicals) เช่น เตรียมสารมาตรฐาน สารเคมีที่ต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และเตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) และ/หรือมีวิธีการเตรียมตัวอย่างที่ยุ่งยากซับซ้อน และต้องอาศัยความชำนาญ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01105.01 เตรียมสารเคมีเฉพาะทางสำหรับการทดสอบ

1. แสดงการคำนวณเพื่อเตรียมสารเคมีเฉพาะทางสำหรับการทดสอบเช่น การเตรียมสารมาตรฐานการเตรียมอินดิเคเตอร์
2. เลือกภาชนะเครื่องแก้วและอุปกรณ์สำหรับการเตรียมสารเคมีได้ถูกต้อง
3. เตรียมสารเคมีเฉพาะทางสำหรับการทดสอบ

01105.02 เตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) สำหรับการทดสอบ

1. เตรียมเครื่องแก้วและอุปกรณ์สำหรับการเตรียมตัวอย่างที่ซับซ้อนสำหรับการทดสอบ เช่นตัวอย่างแก๊ส ตัวอย่างของเสียที่ย่อยยากหรือของเสียที่ไม่ทราบองค์ประกอบหรือมีองค์ประกอบซับซ้อน
2. เตรียมตัวอย่างที่ซับซ้อนสำหรับการทดสอบตามคู่มือปฏิบัติงาน
3. เก็บรักษาตัวอย่างที่เตรียมแล้วติดป้าย ฉลาก เพื่อระบุหมายเลขตัวอย่าง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการปฏิบัติงาน สามารถ
  - เตรียมสารเคมีเฉพาะทางสำหรับการทดสอบ
  - เตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) และ/หรือตัวอย่างที่ต้องใช้วิธีการเตรียมตัวอย่างที่ยุ่งยากซับซ้อนสำหรับการทดสอบ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การคำนวณเพื่อเตรียมสารเคมีสำหรับการทดสอบ
  2. หลักการเตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสาธิตปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  2. หลักฐานจากใบรับรอง ใบผ่านการอบรม ใบผ่านการอบรม
  3. ใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่ามีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเตรียมสารเคมีเฉพาะทาง (specific chemicals) และเตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) โดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การเตรียมสารเคมีเฉพาะทาง (specific chemicals) และเตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) ของอาชีพนักวิเคราะห์ของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 4 ประกอบด้วยความสามารถในการแสดงการคำนวณเพื่อเตรียมสารเคมี การเลือกภาชนะ เครื่องแก้วและอุปกรณ์และเตรียมสารเคมีได้อย่างถูกต้อง และทักษะในการเตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) และเก็บรักษาตัวอย่างที่เตรียมเรียบร้อยแล้วเพื่อรอการทดสอบ
  
(ก) คำแนะนำ
  ผู้รับการประเมินควรศึกษาเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบตัวอย่างที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples)
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. สารเคมีเฉพาะทาง (specific chemicals) หมายถึงสารเคมี สารละลาย รีเอเจนต์ ที่ต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้งานและการเตรียม เช่น สารมาตรฐาน อินดิเคเตอร์ สารที่ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยากับอากาศและความชื้น สารที่เกิดปฏิกิริยารุนแรง สารกัมมันตรังสี
  2. ตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) หมายถึงตัวอย่างที่ไม่ทราบองค์ประกอบหรือมีองค์ประกอบซับซ้อน ตัวอย่างที่มีหลายสถานะ ตัวอย่างของเสียที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน (unknown sample) เช่น ตัวอย่างแก๊ส ตัวอย่างของเสียที่ย่อยยาก ตัวอย่างที่เป็นของผสมระหว่างของแข็งและของเหลว แก๊สและอนุภาคแขวนลอย
  3. การเตรียมตัวอย่าง (sample preparation) หมายถึงการนำตัวอย่างของเสียมาผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การย่อย (digestion) การอบแห้ง การบด การผสม การละลาย การสกัด เพื่อให้ตัวอย่างมีคุณสมบัติและสภาพเหมาะกับวิธีวิเคราะห์ทดสอบ
  4. คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึงเอกสารคู่มือที่มีคำอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเตรียมตัวอย่างของเสีย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย เตรียมสารเคมีเฉพาะทางสำหรับการทดสอบ 1. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 2. ข้อสอบอัตนัย 3. ข้อสอบสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย เตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) สำหรับการทดสอบ 1. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 2. ข้อสอบอัตนัย 3. ข้อสอบสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทดสอบและจำแนกชนิดและปริมาณของสารปนเปื้อนในตัวอย่างของเสียด้วยวิธีอย่างง่ายและด้วยเครื่องมือขั้นสูง จัดทำและตรวจสอบรายงานผลการทดสอบ