หน่วยสมรรถนะ

รักษาตัวอย่างอากาศในการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-3-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รักษาตัวอย่างอากาศในการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถรักษาตัวอย่างอากาศและส่งตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02203.01 รักษาตัวอย่างแก๊ส สารอินทรีย์ระเหยตามวิธีการที่กำหนด

1. ติดฉลากตัวอย่างที่สามารถทวนสอบถึงที่มาของตัวอย่างและข้อสังเกตที่อาจมีผลต่อตัวอย่าง
2. รักษาตัวอย่างและเคลื่อนย้ายตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการตามข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง

02203.02 รักษาตัวอย่างฝุ่นตามวิธีการที่กำหนด

1. ติดฉลากตัวอย่างที่สามารถทวนสอบถึงที่มาของตัวอย่างและข้อสังเกตที่อาจมีผลต่อตัวอย่าง
2. รักษาตัวอย่างและเคลื่อนย้ายตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการตามข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการสื่อสาร สามารถแจ้งรายละเอียดการเขียนฉลากตัวอย่างได้ถูกต้องและเข้าใจง่าย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. หลักวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างอากาศอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  2. ใบบันทึกรายการตัวอย่างและสภาวะการรักษาตัวอย่างที่จะนำส่งเพื่อวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ
  3. เอกสารการจัดทำทะเบียนตัวอย่าง
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมของการรักษาตัวอย่าง และการกำหนดรหัสตัวอย่าง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การรักษาตัวอย่างอากาศและส่งตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการในระดับคุณวุฒิที่ 3 เป็นการจัดการดูแลสภาพตัวอย่างหลังการทำงานของผู้เก็บตัวอย่างที่ระดับคุณวุฒิที่ 3 และเคลื่อนย้ายตัวอย่างไปส่งที่ห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และรายงานผลต่อไป
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการติดฉลากตัวอย่างที่สามารถทวนสอบถึงที่มาของตัวอย่าง และข้อสังเกตที่อาจมีผลต่อตัวอย่าง
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการรักษาตัวอย่างและเคลื่อนย้ายตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการตามข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ฉลากตัวอย่าง หมายถึง ฉลากที่แสดงรหัสตัวอย่างอากาศที่เป็นก๊าซ ฝุ่นละออง และสารอินทรีย์ระเหยง่าย ที่ง่ายต่อความเข้าใจถึงที่มาและลำดับการเก็บตัวอย่าง
  2. การรักษาตัวอย่าง หมายถึง การดูแลสภาพตัวอย่างอากาศที่เป็นก๊าซ ฝุ่นละออง และสารอินทรีย์ระเหยง่าย ให้อยู่ในสภาวะที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย รักษาตัวอย่างก๊าซ สารอินทรีย์ระเหยง่าย ตามวิธีการที่กำหนด 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. ข้อสอบอัตนัย ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย รักษาตัวอย่างฝุ่นตามวิธีการที่กำหนด 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. ข้อสอบอัตนัย ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เก็บตัวอย่างอากาศ