หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแผนการทำงานและแผนการตรวจสอบระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-5-030ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำแผนการทำงานและแผนการตรวจสอบระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจัดทำแผนการทำงานและแผนการตรวจสอบระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศโดยครอบคลุมตั้งแต่กำหนดแผนการเดินระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ กำหนดวิธีการจัดเก็บและวิธีการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ กำหนดวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติการเดินระบบเตาเผา รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติการเดินระบบเตาเผา สามารถกำหนดแผนการบำรุงรักษาระบบเตาเผา กำหนดวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการบำรุงรักษาระบบเตาเผา รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการบำรุงรักษาระบบเตาเผา กำหนดแผนการดำเนินการตรวจสอบระบบเตาเผา วิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติการตรวจสอบระบบเตาเผา รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผา

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 3139 : พนักงานเตาเผากำจัดขยะ (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวิธีการเก็บ ทําลายฤทธิ์กําจัด ฝัง ทิ้ง เคลื่อนย้ายและการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2531 5. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 6. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02308.01 กำหนดแผนการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

1. กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติการเดินระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
2. กำหนดขั้นตอนวิธีการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
3. กำหนดวิธีการจัดเก็บและวิธีการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้
4. กำหนดวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติการเดินระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
5. กำหนดคนดูแลการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบัดมลพิษอากาศ
6. จัดทำแผนการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบัดมลพิษอากาศ
7. จัดทำคู่มือการปฏิบัติการเดินระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

02308.02 กำหนดแผนการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

1. กำหนดระยะเวลาในการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
2. กำหนดขั้นตอนวิธีการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
3. กำหนดวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
4. กำหนดคนดูแลแผนการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบัดมลพิษอากาศ
5. กำหนดแผนพร้อมงบประมาณในการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและการจัดซื้ออุปกรณ์/อะไหล่เพื่อเปลี่ยนทดแทนตามอายุการใช้งาน
6. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

02308.03 กำหนดแผนการตรวจสอบการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

1. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
2. กำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินการตรวจสอบระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
3. กำหนดวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติการตรวจสอบระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
4. จัดทำแผนการตรวจสอบการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ
5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการเขียน เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงาน วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการวางแผน เพื่อกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการสื่อสาร สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลทั้งในรูปแบบของการเขียนและการพูดกับบุคคลากรในระดับปฏิบัติงานและระดับหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ทักษะการประยุกต์ใช้ นำกฎระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เช่น เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) ข้อปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนวิธีการในการเดินระบบเตาเผาและการบำรุงรักษา เป็นต้น 5. ทักษะการบริหารจัดการและการวางแผน สามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน กำหนดแผนและขั้นตอนวิธีการในการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษอากาศ 6. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการเดินระบบเตาเผาและระบบความคุมมลพิษอากาศ ตรวจสอบผลการดำเนินการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบควบคุมมลพิษอากาศ และจัดทำรายงานประสิทธิภาพของระบบเตาเผา 7. ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษอากาศและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการทำงานของระบบบำบัดมลพิษอากาศ 8. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถแก้ไขปัญหา/สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการรายงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและสามารถเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการทำงานของระบบบำบัดมลพิษอากาศให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ระบบเตาเผาและระบบำบัดมลพิษอากาศ 2. วิธีการเดินระบบเตาเผา 3. วิธีการจัดเก็บและวิธีการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ 4. วิธีการตรวจสอบการทำงานของเตาเผา 5. วิธีการบำรุงรักษาระบบเตาเผา 6. วิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติการปฏิบัติการเดินระบบเตาเผา การตรวจสอบระบบเตาเผา 7. การบำบัดมลพิษอากาศจากเตาเผาของเสียชุมชน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) 2. หนังสือคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ เช่น หนังสือรับการฝึกงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น (ถ้ามี) 3. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 4. แฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ ด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ ด้านกระบวนการเผาไหม้ ด้านการแก้ไขปัญหาในการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดหรือตามแผนการปฏิบัติการของสถานที่เผาของเสีย (ถ้ามี) 3. ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการทำงานและแผนการตรวจสอบระบบการทำงานของเตาเผา โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย) และผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตของการปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะ “จัดทำแผนการทำงานและแผนการตรวจสอบระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ” ในระดับชั้นคุณวุฒิที่ 5 นี้เริ่มจากการกำหนดแผนการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบัดมลพิษอากาศ กำหนดแผนการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบัดมลพิษอากาศ และกำหนดแผนการตรวจสอบการทำงานของเตาเผาและระบบบัดมลพิษอากาศ
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนทางด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การเผาของเสีย (Waste Incineration) คือ กระบวนการกำจัดของเสียที่ใช้ความร้อนสูงเพื่อเผาไหม้ส่วนประกอบที่เป็นสารอินทรีย์ในของเสีย 2. ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย มี 3 แบบที่นิยมใช้แพร่หลายในการเผาขยะมูลฝอย คือ เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker-Fired or grate-Fired Incinerator) เตาเผาฟลูอิดไดส์เบด (Fluidized Bed Incinerator) และเตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้ (Controlled-Air Incinerator) 3. ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control System) จะขึ้นอยู่กับระดับสารมลพิษที่เกิดจากการกำจัดขยะมูลฝอยและที่สำคัญได้แก่ กลิ่น ฝุ่นละออง คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ (กรณีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ ไฮโดรคาร์บอนไดออกซิน โลหะหนัก เถ้าหนัก เถ้าเบา และน้ำเสีย เป็นต้น 4. การซ่อมบำรุงรักษาหลังเหตุขัดข้อง (Break down Maintenance) คือการบำรุงรักษาเมื่อเครื่องจักรเกิดชำรุดและหยุดโดยฉุกเฉิน 5. สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการทำงานของระบบเตาเผา ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น กลิ่นจากการเผาไหม้ ควันจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 6. ประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิในระบบเตาเผา เวลาที่ใช้ในระบบเตาเผา การผสมกันระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศ 7. การรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผา ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ การตรวจสอบอุณหภูมิไอเสีย และการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย กำหนดแผนการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบัดมลพิษอากาศ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 3. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย กำหนดแผนการบำรุงรักษาระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 3. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย กำหนดแผนการตรวจสอบการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 3. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษอากาศ