หน่วยสมรรถนะ

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-4-042ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ประสานงานสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบสถานที่จัดการของเสีย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถกำหนดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำสื่อให้ความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้อมูลการจัดการของเสียชุมชน เรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียโดยการวางแผนการนำเสนอข้อมูล มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการซักถามข้อสงสัย จัดเตรียมแหล่งสืบค้นข้อมูลการจัดการของเสียเพิ่มเติม และประเมินผลการให้ความรู้ เพื่อปรับปรุง/แก้ไขประสิทธิภาพในการทำงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 2432 : เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03205.01 กำหนดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย

1. รวบรวมข้อมูลที่จะให้ความรู้แก่ประชาชน
2. กำหนดหัวข้อในการให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์
3. กำหนดวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้
4. ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ความรู้

03205.02 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้แก่ประชาชน

1. เลือกสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
3. จัดเตรียมแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมให้ประชาชน

03205.03 นำเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย

1. วางแผนการนำเสนอข้อมูลแก่ประชาชน
2. นำเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียแก่ประชาชน
3. จัดกิจกรรมรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน

03205.04 ประเมินผลการให้ความรู้แก่ประชาชน

1. ประเมินผลลัพธ์ของการให้ความรู้ประชาชน
2. ปรับปรุง/แก้ไขการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. รายงานและบันทึกผลการประเมิน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อประเมินและสนองความต้องการของประชาชน และให้ข้อมูลแก่คนในทีมหรือประชาชนในประเด็นการจัดการของเสีย 2. ทักษะการพัฒนาสื่อเพื่อให้ความรู้ 3. ทักษะการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ทักษะการประเมินผล เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการให้ความรู้ประชาชน 5. ทักษะการเขียนรายงานและบันทึกผลการประเมิน   (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีการจัดการของเสีย 2. การวิเคราะห์และเลือกสื่อในการให้ความรู้ 3. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 4. วิธีการประเมินผลการให้ความรู้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน 2. ผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. ผลการสอบผ่านข้อเขียน (ปรนัย)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบผ่านข้อเขียน (ปรนัย) และผลการสอบผ่านข้อเขียน (อัตนัย)

ขอบเขต (Range Statement)

  ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ชุมชนแก่ประชาชนในระดับคุณวุฒิที่ 4 เป็นการให้ความรู้ต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการของเสียชุมชนแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบสถานที่จัดการของเสีย เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการของเสียชุมชนที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างความเป็นมิตรแก่ชุมชน รวมถึงเพื่อเป็นการลดของเสียที่นำมากำจัดในสถานที่จัดการของเสียมีน้อยที่สุดด้วย
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ในด้านการจัดการของเสียชุมชน 2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอธิบายประเด็นการให้ความรู้ด้านการจัดการของเสียได้   (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึง การบริการการจัดการของเสีย การลดการเกิดของเสีย ขั้นตอนการจัดการของเสีย หลักการ 3R ผลกระทบของของเสียต่อสิ่งแวดล้อม การรีไซเคิล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 เป็นต้น 2. ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลในการให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชน เช่น ข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ ปัญหาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เป็นต้น 3. วัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ เช่น การสร้างความตระหนักรู้ การเตือนความจำ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การทำให้เกิดการวิเคราะห์ การทำเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี 4. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชาชน เช่น นักเรียน นักศึกษา กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนเป็นต้น 5. สื่อประชาสัมพันธ์ หมายถึง เครื่องมือหรือตัวกลางที่ใช้ในการนำข่าวสาร เรื่องราว จากองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่ประชาชน เช่น ภาพยนตร์สั้น วิดีโอ โปสเตอร์ การอธิบายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ PowerPoint เป็นต้น 6. การวางแผนการนำเสนอข้อมูลแก่ประชาชน หมายถึง การกำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูล เช่น การทำตารางเวลาในการนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน การจัดกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกความรู้ขณะนำเสนอข้อมูล เป็นต้น 7. แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงาน ข้อมูลจากทางรัฐบาล เป็นต้น 8. การประเมินผล หมายถึง การประเมินความเข้าใจของประชาชน ซึ่งอาจจะใช้การประเมินผลด้วยแบบสอบถาม เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย กำหนดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้แก่ประชาชน 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย นำเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ประเมินผลการให้ความรู้แก่ประชาชน 1. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) 2. ข้อสอบข้อเขียน (อัตนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินการจัดการปัญหาจากเรื่องร้องเรียน
สรุปเรื่องร้องเรียนเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร