หน่วยสมรรถนะ

ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-3-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อตามเส้นที่กำหนด และการส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อที่รวบรวมส่งให้กับสถานที่รับจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยจะสามารถบอกข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ยานพาหนะขนส่งของมูลฝอยติดเชื้อ บอกวิธีการเปิดและปิดสัญญาณไฟรถเพื่อแจ้งเตือนทั้งขณะจอดรวบรวมขนถ่ายของเสียและขับขี่ยานพาหนะในขณะปฏิบัติงาน สามารถขับขี่ยานพาหนะที่บรรทุกของเสียชุมชนไปส่งยังสถานที่รับจัดการมูลฝอยติดเชื้อ หากเกิดอุบัติเหตุสามารถปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินตามขั้นตอนของหน่วยงานได้ถูกต้อง สามารถส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อให้สถานที่จัดการ ซึ่งต้องทำตรวจสอบข้อมูลมูลฝอยติดเชื้อที่ดำเนินการขนส่งก่อนส่งมอบ ส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อ ณ จุดรองรับของสถานที่รับจัดการของเสียชุมชน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดการส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 - กระทรวงสาธารณสุข 2. ระบบเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ตามแบบของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558” 4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กำหนดมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. 2560”

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01107.01 ขับขี่ยานพาหนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตามเส้นทางที่กำหนด

1. บอกข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ยานพาหนะขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
2. ชี้แจงวิธีการเปิด-ปิดสัญญาณไฟรถเพื่อแจ้งเตือน ทั้งขณะจอดรวบรวมขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อและขับขี่ยานพาหนะ
3. ขับขี่ยานพาหนะบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อไปส่งยังสถานที่รับจัดการของเสีย
4. ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

01107.02 ส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อ

1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมูลฝอยติดเชื้อที่ดำเนินการขนส่งก่อนส่งมอบ
2. ส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อลงจากพาหนะ ณ จุดรองรับ ของสถานที่รับจัดการของเสียชุมชน
3. ส่งมอบเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อให้กับสถานที่รับจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
4. บันทึกรายละเอียดการส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการขับขี่รถบรรทุกสิ่งของตามกฎหมายจราจร 2. ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือประจำยานพาหนะ รวมถึงสามารถบำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สำหรับมูลฝอยติดเชื้อ 3. ทักษะการสังเกต วัตถุ สิ่งผิดปรกติ 4. ทักษะการบันทึกผลข้อมูล 5. ทักษะในการตรวจสอบข้อมูลมูลฝอยติดเชื้อจากฉลาก ป้าย ข้อความเตือนบนภาชนะบรรจุ 6. ทักษะการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. กฎหมายจราจรและข้อบังคับกรมขนส่งทางบก 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการขนส่งของเสีย 3. วิธีการเปิดปิดสัญญาณไฟและวิธีการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟรถยนต์ 4. ความรู้เกี่ยวเส้นทางการขนส่งของเสีย เช่น พิกัดสถานที่ และสภาพแวดล้อมของถนน 5. วิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนอันตรายส่วนบุคคล 6. วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่นของเสียที่ทำการขนส่ง 7. ข้อบังคับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน 8. วิธีการปฏิบัติ การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 9. วิธีการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หนังสือรับรองประสบการณ์การเป็นพนักงานขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี (ถ้ามี) 2. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. หลักฐานจากใบรับรอง ใบผ่านการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3. ใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก (ชนิดที่ 2 - 4) 4. ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับดำเนินการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค หนังสือรับรองประสบการณ์การเป็นพนักงานขับรถยนต์ 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ใบผ่านการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตในการดำเนินการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดก่อน การดำเนินการขนส่งครอบคลุมทั้งการขับขี่ยานพาหนะบรรทุกรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อตามเส้นทางที่กำหนดและทำการส่งมอบของมูลฝอยติดเชื้อให้กับสถานที่รับจัดการมูลฝอยติดเชื้อในการทำงานผู้ปฏิบัติงานจะต้องการขับขี่ยานพาหนะสำหรับการรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อตามเส้นทางที่หน่วยงานกำหนด จอดยานพาหนะพร้อมให้สัญญาณไฟรถยนต์ที่จุดรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อทำการรวบรวมขนถ่ายมูลฝอย ติดเชื้อขึ้นยานพาหนะ ขับขี่ยานพาหนะที่บรรทุกมูลฝอยติดเชื้อไปส่งยังสถานที่รับจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งถ้าหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถ ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินตามขั้นตอนของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ในการส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อผู้ปฏิบัติงานจะตรวจสอบข้อมูลของเสียชุมชนที่ดำเนินการขนส่งก่อนการส่งมอบ แล้วจึงมอบมูลฝอยติดเชื้อ ณ จุดรองรับของสถานที่รับจัดการของเสียชุมชน พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อให้กับสถานที่รับจัดการมูลฝอยติดเชื้อและบันทึกรายละเอียดการส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลของมูลฝอยติดเชื้อที่ให้ตรงตามใบงาน/เอกสารกำกับการขนส่งฯ 3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดการตกหล่นของมูลฝอย ติดเชื้อในระหว่างดำเนินการขนส่ง 4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ความรู้เกี่ยวกับถนนและเส้นทางขนส่ง ครอบคลุมถึง พิกัด สภาพแวดล้อมของถนน และเส้นทางขนส่งที่ต้องใช้ 2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ หน้ากากอนามัย แว่นตานิรภัย รองเท้า วิทยุสื่อสาร เสื้อผ้า เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น 3. มูลฝอยติดเชื้อ อาทิเช่น ของเสียที่เป็นสิ่งของหรือชิ้นส่วนอวัยวะที่ออกจากร่างกายหรือสัมผัสกับร่างกายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจมีเชื้อโรค มีโอกาสแพร่กระจายจากสถานีอนามัย โรงพยาบาล หรือสาธารณสุข เป็นต้น 4. ภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ เช่น ถุงพลาสติก ถังพลาสติก ถังโลหะ ขวดแก้ว ที่ปิดมิดชิด ที่ได้รับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานสาธารสุข เป็นต้น 5. อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่น เช่น ผ้าใบคลุม ตะแกรง ตาข่ายกันปลิว ภาชนะรอง น้ำชะขยะ เป็นต้น 6. เส้นทางที่กำหนด ครอบคลุมถึง จุดรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจนถึงสถานที่รับจัดการมูลฝอย ติดเชื้อ 7. ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของหน่วยงาน ซึ่งมีกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 1) กรณีรถบรรทุกของเสียเกิดอุบัติเหตุ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงาน เช่น โทรศัพท์ แจ้งหรือติดต่อหัวหน้างานหรือผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อทำการประเมินสถานการณ์เป็นลำดับแรก 2) กรณีของเสียตกหล่น/รั่วไหลระหว่างการขนส่ง ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงาน เช่น ให้ผู้ปฏิบัติจอดยานพาหนะ และโทรศัพท์แจ้งหรือติดต่อหัวหน้างานหรือผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อทำการประเมินสถานการณ์เป็นลำดับแรก 8. รายละเอียดการส่งมอบ ประกอบด้วย ปริมาณ ประเภท วันที่ส่ง สถานที่จัดส่ง เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ขับขี่ยานพาหนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตามเส้นทางที่กำหนด 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ส่งมอบมูลฝอยติดเชื้อ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะ