หน่วยสมรรถนะ

ขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-3-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถระบุเครื่องมือ/อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อ และทำการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะได้ โดยมีความรู้ในการระบุประเภทของเสียชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ ความเป็นอันตรายของมูลฝอยติดเชื้อ สามารถอธิบายวิธีการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อ เลือกใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในการขนถ่ายได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้องของประเภทมูลฝอยติดเชื้อที่จะทำการขนถ่าย สามารถทำการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะ และใช้อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลตกหล่นได้อย่างเหมาะสมก่อนการขับขี่ยานพาหนะ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 - กระทรวงสาธารณสุข 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558” 3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กำหนดมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. 2560”

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01106.01 เตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่ใช้ขนถ่ายขึ้นและลงยานพาหนะ

1. ระบุประเภทของมูลฝอยติดเชื้อจากป้าย ฉลาก ข้อความเตือนแสดงว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
2. ระบุความเป็นอันตรายตามประเภทของมูลฝอยติดเชื้อได้
3. อธิบายวิธีการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้ออย่างปลอดภัย
4. เลือกใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในการขนถ่ายที่เหมาะสม
5. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้

01106.02 ขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะ

1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนการสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อได้
2. ตรวจสอบความถูกต้องของประเภทมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อก่อนทำการขนถ่าย
3. ตรวจสอบสภาพของภาชนะที่ใช้หลังการบรรจุมูลฝอยติดเชื้อให้ปลอดภัยก่อนนำขึ้นพาหนะ
4. รวบรวมขยะมูลฝอยติดเชื้อใส่ภาชนะบรรจุที่เตรียมไว้
5. ขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะด้วยวิธีที่ไม่ใช้เครื่องมือและวิธีที่ใช้เครื่องมือ
6. ใช้อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่นมูลฝอยติดเชื้อได้ก่อนการขับขี่ยานพาหนะ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการสังเกต วัตถุ ความสะอาด สิ่งผิดปรกติ เป็นต้น 2. ทักษะการจำแนกประเภทและลักษณะของเสีย 3. ทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์การขนถ่าย อย่างปลอดภัย 4. ทักษะการยกสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักขึ้นและลงยานพาหนะ 5. ทักษะการใช้อุปกรณ์/เครื่องจักรช่วยยกสิ่งของที่มีน้ำหนัก 6. ทักษะการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 7. ทักษะการใช้อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่น ก่อนการขับขี่ยานพาหนะ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีการยกหรือขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อ ตามประเภทลักษณะบรรจุภัณฑ์ขึ้นและลงยานพาหนะอย่างปลอดภัย 2. วิธีการจัดวางภาชนะบรรจุในพื้นที่จำกัด และการจัดวางตำแหน่งของมูลฝอยติดเชื้อตามประเภทความเป็นอันตรายของมูลฝอยติดเชื้อ 3. วิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนอันตรายบุคคล 4. วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่นของมูลฝอยติดเชื้อ 5. ข้อบังคับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงาน 6. วิธีการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  มรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน 
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) 2. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. หลักฐานจากใบรับรอง ใบผ่านการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การรวบรวมขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นลงยานพาหนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติการ ได้แก่ ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ใบผ่านการฝกอบรมการป้องกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะ ในระดับคุณวุฒิที่ 3 โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดก่อน โดยการปฏิบัติงานคลอบคลุมถึง เตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่ใช้ขนถ่ายและขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะ ผู้ปฏิบัติต้องระบุประเภท ความเป็นอันตราย และอธิบายวิธีการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะ เลือกใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก่อนจะทำการขนถ่าย ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อผู้ปฏิบัติจะต้องสวมใส่อปุกรณ์ป้องกันอันตราย ตรวจสอบความถูกต้องของประเภทมูลฝอยติดเชื้อที่จะทำการขนถ่าย ตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก่อนและหลังการบรรจุให้อยู่สภาพปลอดภัย ทำการรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งรวบรวมบรรจุภาชนะบรรจุที่เตรียมไว้ ขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะ ใช้อุปกรณ์ป้องการการรั่วไหล/ตกหล่นของมูลฝอยติดเชื้อก่อนการขับขี่ยานพาหนะ
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอธิบายวิธีการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงพาหนะ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับความอันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อ 3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. มูลฝอยติดเชื้อ อาทิเช่น ของเสียที่เป็นสิ่งของหรือชิ้นส่วนอวัยวะที่ออกจากร่างกายหรือสัมผัสกับร่างกายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจมีเชื้อโรค มีโอกาสแพร่กระจายจากสถานีอนามัย โรงพยาบาล หรือสาธารณสุข เป็นต้น 2. ภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง ถุงพลาสติก ถังพลาสติก ถังโลหะ ขวดแก้ว ที่ปิดมิดชิด ผ่านการฆ่าเชื้อโรค หรือที่ได้รับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานสาธารสุข 3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ ถุงเท้า แว่นตานิรภัย รองเท้า วิทยุสื่อสาร หมวก เสื้อผ้า เสื้อสะท้อนแสง น้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น 4. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ เช่น ที่คีบ ไม้กวาด ที่ตักขยะ คราด จอบ น้ำยาฆ่าเชื้อ สารเคมี กระบะ รถลาก รถเข็น เป็นต้น 5. อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่น เช่น ผ้าใบคลุม ตะแกรง ตาข่ายกันปลิว ภาชนะรอง น้ำชะขยะ เป็นต้น 6. เครื่องมือที่ใช้ในการขนถ่ายของมูลฝอยติดเชื้อ เช่น แม่แรง ลอกยก รถยก รถเข็น เป็นต้น 7. วิธีการจัดวาง เป็นการจัดวางมูลฝอยติดเชื้อที่บรรจุในภาชนะอย่างเป็นระเบียบบนยานพาหนะ รวมถึงการจัดวางในสถานที่จัดเก็บให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงความปลอดภัย 8. ตรวจสอบความถูกต้องประเภทมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ เป็นการตรวจสอบประเภทมูลฝอยติดเชื้อด้วยสายตา

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย เตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่ใช้ขนถ่ายขึ้นและลงยานพาหนะ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน   18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมความพร้อมของยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อนขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ