หน่วยสมรรถนะ

เตรียมความพร้อมของยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อนขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-3-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมความพร้อมของยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อนขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุก่อนการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ สามารถตรวจสอบความสะอาดและทำความสะอาดของยานพาหนะที่ใช้รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสุขอนามัย สามารถตรวจสอบสภาพและความสะอาด พร้อมทั้งทำความเครื่องมือ/อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการรวบรวมขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะตามหลักสุขอนามัย พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบสภาพและความสะอาดก่อนการนำไปใช้ปฏิบัติงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 - กระทรวงสาธารณสุข 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558” 3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กำหนดมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. 2560”

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01105.01 ตรวจสอบความสะอาดของยานพาหนะที่ใช้รวบรวมขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ให้พร้อมปฏิบัติงาน

1. ทำความสะอาดยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
2. ตรวจสอบความสะอาดของยานพาหนะ/ภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อให้พร้อมนำไปปฏิบัติงาน
3. บันทึกผลการตรวจสอบความสะอาดของพาหนะที่ใช้บรรทุกมูลฝอยติดเชื้อ

01105.02 ตรวจสอบสภาพและความสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อ ขึ้นและลงยานพาหนะ

1. ทำความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลง ยานพาหนะ
2. ตรวจสอบความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงให้พร้อมก่อนนำไปปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงให้พร้อมใช้ก่อนนำไปใช้ปฏิบัติงาน
4. บันทึกผลการตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการสังเกต วัตถุ ความสะอาด สิ่งผิดปกติ เป็นต้น 2. ทักษะการทำความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับรวบรวมขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อ 3. ทักษะการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบสภาพและความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับความอันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อ 2. ความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากมูลฝอยติดเชื้อ 3. วิธีการทำความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสุขอนามัย 4. วิธีการตรวจสอบความสะอาดและสภาพของเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับมูลฝอยติดเชื้อ 5. วิธีการบันทึกผลการตรวจสอบความสะอาดและสภาพ 6. ความรู้ด้านความปลอดภัย และชีวอนามัยในการทำงานของหน่วยงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) 2. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. หลักฐานใบรับรอง ใบผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3. ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมก่อนขนส่งของมูลฝอยติดเชื้อ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบข้อเขียน ใบผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตในการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อนขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดก่อน โดยการปฏิบัติงานคลอบคลุมถึง การตรวจสอบความสะอาดและการตรวจสอบสภาพของ ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และภาชนะที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะ ผู้ปฏิบัติต้องทำความสะอาดของยานพาหนะที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ และเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสุขอนามัย ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ต้องทำการตรวจสอบสภาพและความสะอาดของยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบ ก่อนนำไปปฏิบัติงาน
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบสภาพและความสะอาดของภาชนะบรรจุ และเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อให้พร้อมใช้งาน 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบันทึกผลการตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุ และเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อ 3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีหลักฐานจากใบรับรอง ใบผ่านการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. บันทึกผลการตรวจสอบสภาพ มีรายละเอียดที่ต้องบันทึกดังนี้ ชื่อของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทำการตรวจ สภาพความเสียหายของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้งาน วันและเวลาในการตรวจสภาพ การแจ้งเปลี่ยน ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา ผลการทดลองให้อุปกรณ์ ความพร้อมในการนำไปใช้งาน เป็นต้น 2. การตรวจสอบความสะอาด เป็นการประเมินด้วยสายตา โดยจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก ที่เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ สะอาดผ่านกระบวนการล้างฆ่าเชื้อก่อนทำไปใช้งาน 3. บันทึกผลการตรวจสอบความสะอาด มีรายละเอียดที่ต้องบันทึกดังนี้ ชื่อของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทำการตรวจ สภาพสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้งาน รอบวันและเวลาในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคของเครื่องมือและอุปกรณ์ตามหลักสุขอนามัย ความพร้อมในการนำไปใช้งาน เป็นต้น 4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ ถุงเท้า แว่นตานิรภัย รองเท้า วิทยุสื่อสาร หมวก เสื้อผ้า เสื้อสะท้อนแสง น้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น 5. มูลฝอยติดเชื้อ อาทิเช่น ของเสียที่เป็นสิ่งของหรือชิ้นส่วนอวัยวะที่ออกจากร่างกายหรือสัมผัสกับร่างกายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจมีเชื้อโรค มีโอกาสแพร่กระจายจากสถานีอนามัย โรงพยาบาล หรือสาธารณสุข เป็นต้น 6. ภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง ถุงพลาสติก ถังพลาสติก ถังโลหะ ขวดแก้ว ที่ปิดมิดชิด ผ่านการฆ่าเชื้อโรค หรือที่ได้รับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานสาธารสุข 7. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ เช่น ที่คีบ ไม้กวาด ที่ตักขยะ คราด จอบ น้ำยาฆ่าเชื้อ สารเคมี กระบะ รถลาก รถเข็น เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจสอบความสะอาดของยานพาหนะที่ใช้รวบรวมขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ให้พร้อมปฏิบัติงาน 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจสอบสภาพและความสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อ ขึ้นและลงยานพาหนะ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อขึ้นและลงยานพาหนะ