หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EET-EHC-5-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักควบคุมป้องกันไฟฟ้าสถิตและสิ่งปนเปื้อน รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 2141 วิศวกรอุตสาหการและการผลิต 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7421 ช่างเครื่องและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของอาชีพนักออกแบบระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตและสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน ที่ออกแบบระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตและสิ่งปนเปื้อนให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

051201 เข้าใจมาตรฐานและข้อกำหนดของการออกแบบระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน

1.1 อ่านและอธิบายมาตรฐานและข้อกำหนดของการออกแบบระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอนที่สำคัญ
1.2 เลือกใช้มาตรฐานและข้อกำหนดของการควบคุมส่งปนเปื้อนเพื่อออกแบบระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

051202 ออกแบบระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน

2.1 ออกแบบระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอนที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
2.2 วิเคราะห์และอนุมัติวัสดุเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

051203 ตรวจสอบระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน

3.1 ตรวจสอบระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอนที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
3.2 อธิบายการใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่เหมาะสมและถูกต้องตามข้อกำหนดและผลิตภัณฑ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านความรู้
   · ความรู้ข้อควรปฏิบัติแนะนำเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
   · ความรู้ข้อควรปฏิบัติแนะนำเกี่ยวกับห้องคลีนรูม
   · ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน (ข) ความต้องการด้านทักษะ
   · ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตและสิ่งปนเปื้อนเบื้องต้น
   · ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   · ทักษะการตีความคำแนะนำการทำงาน
   · ทักษะการตีความ กำหนด และอธิบายขั้นตอนการทำงาน
   · ทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน
   · ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
   · ทักษะทางช่าง (ข) ความต้องการด้านความรู้
   · ความรู้หลักการทั่วไปด้านคลีนรูม
   · ความรู้การใช้งานเครื่องมือทดสอบด้านคลีนรูม
   · ความรู้การอ่านแบบงานระบบคลีนรูม
   · ความรู้การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   · หลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
   · มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   · หลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน พื้นฐานของ Electric Traction เทคนิคการใช้เครื่องมือช่างอย่างปลอดภัย เทคโนโลยีการจัดการ และระบบสารสนเทศสําหรับพนักงานในสํานักงานสําหรับโรงงาน เป็นต้น
   · มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด อาชีพนักออกแบบระบบควบคุมป้องกันไฟฟ้าสถิตและสิ่งปนเปื้อน เป็นตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิตแผ่นวงจร อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ หรืออุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งจะทำงานออกแบบวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในห้องสะอาด และออกแบบระบบไฟฟ้าสถิต อาทิเช่น ระบบกราวด์ หรือระบบพัดลมสลายประจุ (Air Ionizer) หรือระบบ ESD monitoring ผ่านระบบ online-real time การประเมินเครื่องจักรก่อนใช้งานในห้องคลีนรูม (Cleanroom) และอื่นๆ อาชีพนี้ยังสามารถทำงานด้านความปลอดภัยหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิต หรือหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตและสิ่งปนเปื้อน ไม่ว่าจะเป็นโรงงานพ่นสี โรงงานผลิตพลาสติก โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โรงงานพ่นสีรถยนต์ที่มีมาตรฐานสูง การควบคุมสถานีบรรจุสารระเหยไวไฟสูง อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆ และมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้านห้องสะอาด (Cleanroom) คือ Fed. std. 209E และ ISO14644
  - Product Cleanliness Levels and Contamination Control Program MIL-STD-1246
  - The Institute of Environmental Science and Technology (IEST)
  - มาตรฐานอื่นที่เทียบเคียง ตามเวอร์ชั่นที่เป็นปัจจุบัน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  · ข้อสอบข้อเขียน · การสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า

  • สายงาน :
    สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน