หน่วยสมรรถนะ

เลือกใช้องค์ประกอบของระบบควบคุมอัตโนมัติ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EET-EHC-5-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เลือกใช้องค์ประกอบของระบบควบคุมอัตโนมัติ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง (Smart Factory) รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 2511 นักวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysts) 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Technicians) 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineering Technicians)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

041101 เข้าใจหลักการและความสำคัญของอุตสาหกรรม 4.0

1.1 อธิบายแนวคิดและหลักการสำคัญของอุตสาหกรรม 4.0
1.2 อธิบายเทคโนโลยีที่เป็นรากฐานของอุตสาหกรรม
4.0

041102 เข้าใจมาตรฐานและข้อกำหนดของส่วนควบคุมของกระบวนการอัตโนมัติ

2.1 อธิบายมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับส่วนควบคุมของระบบอัตโนมัติ
2.2 อธิบายถึงข้อกำหนดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในส่วนควบคุมของกระบวนการผลิต
2.3 อธิบายถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

041103 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ

3.1 ระบุหน้าที่ของระบบอัตโนมัติจากคำอธิบายของงาน
3.2 ระบุลำดับและเงื่อนไขทางเวลาของการทำงาน
3.3 ประเมินขีดความ สามารถของระบบ
3.4 สามารถระบุข้อจำกัดที่มีผลกระทบต่อการทำงานของส่วนควบคุมได้
3.5 ระบุมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของส่วนควบคุม

041104 ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบอัตโนมัติ

4.1 เลือกส่วนควบคุมที่เหมาะสมกับงานไ
4.2 เลือกอุปกรณ์ประเภทเซ็นเซอร์และตัวกระทำที่เหมาะสมกับงาน
4.3 เลือกเทคโนโลยีและอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลที่เหมาะสมกับงาน
4.4 เลือกเคสและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมกับงาน

041105 จัดทำเอกสารข้อกำหนดของระบบ

5.1 อธิบายรายการของเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับเอกสารข้อกำหนดตามระบบคุณภาพ
5.2 อธิบายแผนภาพและสัญลักษณ์ของระบบอัตโนมัติ
5.3 กำหนดขั้นตอนในการออกแบบ สร้าง ติดตั้งและบำรุงรักษาส่วนควบคุมของระบบอัตโนมัติ
5.4 ประเมินเวลาที่ใช้ในการออกแบบและสร้างส่วนควบคุม
5.5 ระบุระดับความเข้ากันได้กับมาตรฐานและข้อกำหนดของกระบวนการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  
(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ทักษะในการอ่านและเขียนแบบไฟฟ้า (ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   · ทักษะในการอ่านและเขียนแบบของระบบอัตโนมัติ (ข) ความต้องการด้านความรู้
   · ความรู้เทคโนโลยีหน่วยประมวลผล เซ็นเซอร์ ตัวกระทำ และการสื่อสารข้อมูล
   · ความรู้มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ได้แก่ การแผ่คลื่น ไฟฟ้าสถิต สภาพแวดล้อม และความปลอดภัย
   · ความรู้หลักการของวิศวกรรมระบบและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
   · ความรู้เอกสารในระบบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   · หนังสือรับรองการทำงาน หรือ
   · ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ
   · แฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   · หลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ พื้นฐานแมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น
   · ใบรับรองระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น Mobile Communication Data Transmission System เป็นต้น
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง
   · ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   · วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   · ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   · ออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานระบบอัตโนมัติ uวิธีการประเมิน
   · การสอบข้อเขียน ณ สถานรับรอง
   · การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การควบคุมในงานอุตสาหกรรม แบ่งตามอุปกรณ์การควบคุมได้ดังนี้ 1.การควบคุมด้วยไฟฟ้า 2.การควบคุมด้วยนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์ 3.การควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 4.การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 5.การควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
(ก) คำแนะนำ
  ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และเอกสารข้อกำหนดควรอ้างอิงข้อแนะนำ (Guideline) ของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรม เช่น
   · IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
   · IPA Embedded System development Process Reference (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)
  การทำงานควรดำเนินไปตามขั้นตอนของวัฏจักรชีวิต (Lifecycle) ของวิศวกรรมระบบ ได้แก่
   · การกำหนดแนวคิดของระบบ
   · การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ
   · การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ
   · การสร้างระบบ
   · การทดสอบระบบ
   · การส่งมอบระบบ 2) สถานที่ทำงาน (Work Site)
  N/A
  3) สภาวะในการทำงาน (Operating Conditions)
  N/A
  4) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents)
  เอกสารและหลักฐานสามารถอ้างอิงย้อนกลับไปยังข้อแนะนำหรือมาตรฐานในการจัดทำ รวมทั้งได้ดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการควบคุมเอกสาร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะจะประเมินอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: · การสอบข้อเขียน · การสัมภาษณ์ · แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า

  • สายงาน :
    สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบและเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์สำหรับเครือข่ายเชื่อมระบบโรงงาน