หน่วยสมรรถนะ

กำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะในระดับแนวคิด

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EET-EHC-5-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะในระดับแนวคิด

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things) รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3118 ช่างเขียนแบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถบริหารและจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

021101 กำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

1.1 กำหนดวัสดุอุปกรณ์
1.2 กำหนดวิธีการเชื่อมต่อ (Interface)
1.3 อธิบายมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบและ/หรือการเชื่อมต่อที่ใช้

021102 อธิบายการทำงานของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

2.1 หลักการทำงานของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
2.2 เขียน Flowchart การทำงานของซอฟต์แวร์และ/หรือ Diagram การทำงานของฮาร์ดแวร์
2.3 อธิบายจุดเด่นของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่ออกแบบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  
(ก)ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ทักษะการติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · ทักษะการเชื่อมต่อเครือข่าย
   · ทักษะการเขียน flowchart และ/หรือ diagram (ข)ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย
   · ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
   · ความรู้มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบและ/หรือการเชื่อมต่อที่ใช้
   · ความรู้เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   · ทักษะเขียน flowchart และ/หรือ diagram
   · ทักษะการนำเสนอ (ข) ความต้องการด้านความรู้
   · ความรู้วัสดุอุปกรณ์
   · ความรู้วิธีการเชื่อมต่อ (Interface)
   · ความรู้มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบและ/หรือการเชื่อมต่อที่ใช้
   · ความรู้หลักการทำงานของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   · มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
   · มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   · ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะหจุดอ่อน/แข็งและการวางแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์การบริหารโรงงานแบบมืออาชีพ กลยุทธการบริหารความรูที่ไมหยุดนิ่ง เทคโนโลยีการจัดการ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ ISO และพื้นฐานการบริหารงาน เป็นต้น
   · มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง
   · ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   · วิธีการปฏิบัติงาน
   · มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง uวิธีการประเมิน
   · พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   · พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
   · กำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC
   · กำหนดวัสดุอุปกรณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC
   · กำหนดวิธีการเชื่อมต่อ (Interface) ที่เหมาะสม ตามมาตรฐาน IEEE 802
   · อธิบายมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบและ/หรือการเชื่อมต่อที่ใช้
   · อธิบายการทำงานของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · เขียน flowchart การทำงานของซอฟต์แวร์ และ/หรือ diagram การทำงานของฮาร์ดแวร์
   · อธิบายจุดเด่นของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่ออกแบบ
   · นำเสนอผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (ข) สภาวะในการทำงาน
   · ใช้ภาษา คำพูดที่สุภาพเหมาะสม
   · ใช้ภาษากายได้อย่างเหมาะสม และสุภาพ
   · แต่งกายด้วยชุดที่สุภาพ หรือยูนิฟอร์ม
   · อธิบายเป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่าย และผู้ใช้สามารถทำตามได้ (กรณีโทรศัพท์)
(ค) ข้อมูลและเอกสาร
   · ข้อกำหนดความปลอดภัย
   · มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(ง) คำแนะนำ
   · ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (จ) คำอธิบายรายละเอียด
   · ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
   · ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน · ข้อสอบข้อเขียน · การสัมภาษณ์ · แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า

  • สายงาน :
    สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ