หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EET-EHC-5-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things) รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3118 ช่างเขียนแบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถบริหารและจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

012201 บริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

1.1 สามารถระบุชี้ว่าองค์กรกำลังมีภัย/สภาวะที่จะทำให้เกิดความเสียหาย
1.2 ประเมินผลกระทบของภัย/สภาวะที่จะทำให้เกิดความเสียหาย
1.3 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
1.4 บริหารความเสี่ยง/สภาวะที่จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
1.5 คาดการณ์ความเสี่ยง/สภาวะที่จะทำให้เกิดความเสียหายของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะและมาตรการป้องกันความเสี่ยง
1.6 ทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

012202 จัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

2.1 จัดการความเสี่ยง/สภาวะที่จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง
2.2 การประเมินผลกระทบของภัย/สภาวะที่จะทำให้เกิดความเสียหาย
2.3 ทำมาตรการตอบโต้ตอบความเสี่ยงจากภัย/สภาวะที่จะทำให้เกิดความเสียหาย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  
(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ทักษะการแก้ปัญหา
   · ทักษะการสื่อสาร (ข)ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ความรู้การบริหารและจัดการความเสี่ยง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   · ทักษะบริหารและจัดการความเสี่ยง
   · การนำเสนองาน
   · ทักษะการสื่อสาร (ข) ความต้องการด้านความรู้
   · ความรู้ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · ความรู้การบริหารและจัดการความเสี่ยง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   · มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
   · มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   · ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์จุดอ่อน/แข็งและการวางแผนกลยุทธ์กลยุทธ์การบริหารโรงงานแบบมืออาชีพ กลยุทธ์การบริหารความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง เทคโนโลยีการจัดการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO และพื้นฐานการบริหารงาน เป็นต้น
   · มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้่องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง
   · ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   · วิธีการปฏิบัติงาน
   · มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง uวิธีการประเมิน
   · พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   · พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
   · ระบุชี้ว่าองค์กรกำลังมีภัย/สภาวะที่จะทำให้เกิดความเสียหาย
   · ประเมินผลกระทบของภัย/สภาวะที่จะทำให้เกิดความเสียหาย
   · การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
   · บริหารความเสี่ยง/สภาวะที่จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
   · คาดการณ์ความเสี่ยง/สภาวะที่จะทำให้เกิดความเสียหายของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ และมาตรการป้องกันความเสี่ยง
   · ทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   · จัดการความเสี่ยง/สภาวะที่จะทำให้เกิดความเสียหาย อย่างต่อเนื่อง
   · การประเมินผลกระทบของภัย/สภาวะที่จะทำให้เกิดความเสียหาย
   · จัดทำมาตรการตอบโต้ตอบความเสี่ยงจากภัย/สภาวะที่จะทำให้เกิดความเสียหาย (ข) สภาวะในการทำงาน
   · มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากภัย/สภาวะที่จะทำให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · มาตราการตอบโต้ตอบความเสี่ยงจากภัย/สภาวะที่จะทำให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ จากภัยภายใน และภายนอก รวมถึงภัยที่มาในรูปแบบออนไลน์
(ค) ข้อมูลและเอกสาร
   · ศึกษากรณีศึกษาผลิตภัณฑ์อัจฉริยะอื่นๆ
   · ข่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจากภัย/สภาวะที่จะทำให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดผลิตภัณฑ์อัจฉริยะอื่นๆ
(ง) คำแนะนำ
   · เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรในการผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน · ข้อสอบข้อเขียน · การสัมภาษณ์ · แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า

  • สายงาน :
    สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารจัดการทรัพยากรของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
กำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะในระดับแนวคิด