หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการทรัพยากรของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EET-EHC-5-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการทรัพยากรของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things) รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3118 ช่างเขียนแบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

012101 บริหารทรัพยากรของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

1.1 พิจารณาต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้
1.2 พิจารณาแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวัสดุหรือ วัตถุดิบในการผลิต
1.3 กำหนดกรอบแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะภายใต้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

012102 จัดการทรัพยากรของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

2.1 จัดหาวัตถุดิบในการผลิต
2.2 จัดหาผู้ผลิตวัตถุดิบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  
(ก)ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ทักษะการคำนวณต้นทุนการผลิต
   · ทักษะการอ่าน Bill of Materials (BOMs) (ข)ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ความรู้การทำรายการ Bill of Materials (BOMs)
   · ความรู้ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · ความรู้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   · ทักษะบริหารจัดการ
   · ทักษะการนำเสนองาน
   · ทักษะการสื่อสาร
   · ทักษะการจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (ข) ความต้องการด้านความรู้
   · ความรู้ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · ความรู้การบริหารและจัดการทรัพยากร
   · ความรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวัสดุ หรือ วัตถุดิบในการผลิต
   · ความรู้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   · มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
   · มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   · ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์จุดอ่อน/แข็งและการวางแผนกลยุทธ์กลยุทธ์การบริหารโรงงานแบบมืออาชีพ กลยุทธ์การบริหารความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง เทคโนโลยีการจัดการ การวางแผน การจัดการการสั่งการและการควบคุม เป็นต้น
   · มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง
   · ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   · วิธีการปฏิบัติงาน
   · มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง uวิธีการประเมิน
   · พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   · พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
   · พิจารณาต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้
   · พิจารณาแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวัสดุ หรือ วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · กำหนดกรอบแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ ภายใต้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
   · จัดหาวัตถุดิบในการผลิต
   · จัดหาผู้ผลิตวัตถุดิบ (ข) สภาวะในการทำงาน
   · สนับสนุนฝ่ายผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างราบรื่น และผลิตสำเร็จทันเวลาที่กำหนด
   · คำนึงถึงคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ให้
(ค) ข้อมูลและเอกสาร
   · Bill of Materials (BOMs)
(ง) คำแนะนำ
   · เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรในการผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน · ข้อสอบข้อเขียน · การสัมภาษณ์ · แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า

  • สายงาน :
    สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
กำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
บริหารจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ