หน่วยสมรรถนะ

กำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EET-EHC-5-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things) รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3118 ช่างเขียนแบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่มาจากการสำรวจ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

011201 สำรวจความต้องการของลูกค้า

1.1 จัดทำแบบสำรวจความต้องการของลูกค้า
1.2 สำรวจความต้องการของลูกค้า
1.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความต้องการของลูกค้า

011202 วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
2.2 วิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
2.3 วิเคราะห์แนวโน้มและ/หรือความเป็นไปได้ของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

011203 กำหนดทิศทางของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

3.1 กำหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
3.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  
(ก)ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ทักษะการสื่อสาร (การเขียน การอธิบายความ)
   · ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์
   · ทักษะการตลาดผลิตภัณฑ์ (ข)ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ความรู้การวิจัยทางการตลาด
   · ความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
   · ความรู้เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ทักษะเขียน
   · ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
   · ทักษะการนำเสนองาน
  (ข)ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ความรู้ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · ความรู้หลักการตลาด
   · ความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
   · ความรู้การจัดทำแบบสำรวจ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   · มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
   · มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   · ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์จุดอ่อน/แข็งและการวางแผนกลยุทธ กลยุทธการบริหารโรงงานแบบมืออาชีพ กลยุทธการบริหารความรูที่ไมหยุดนิ่ง เทคโนโลยีการจัดการ เป็นต้น
   · มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง
   · ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   · วิธีการปฏิบัติงาน
   · มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง uวิธีการประเมิน
   · พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   · พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
   · จัดทำแบบสำรวจความต้องการของลูกค้า
   · สำรวจความต้องการของลูกค้า
   · รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความต้องการของลูกค้า
   · วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
   · วิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · วิเคราะห์แนวโน้มและ/หรือความเป็นไปได้ของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · กำหนดทิศทางของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · กำหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · กำหนดกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะคำแนะนำ (ข) สภาวะในการทำงาน
   · ดำเนินการตามแผนให้ได้ตามเวลาที่กำหนด
   · แผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่ได้ต้องก้าวทันเทคโนโลยี
   · แผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะต้องมีแนวโน้มที่เป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ (3-5 ปี)
   · ดำเนินแผนการโดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
(ค) คำแนะนำ
   · ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับแบบสำรวจ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
   · ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับทิศทางของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะและความต้องการของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน · ข้อสอบข้อเขียน · การสัมภาษณ์ · แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า

  • สายงาน :
    สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การจัดการกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
บริหารจัดการทรัพยากรของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ