หน่วยสมรรถนะ

การจัดการกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EET-EHC-5-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การจัดการกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things) รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3118 ช่างเขียนแบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถกำหนดและจัดทำแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ และดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

011101 กำหนดและจัดทำแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
1.2 กำหนดแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
1.3 จัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่กำหนดไว้

011102 ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

2.1 ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะได้ตามเป้าหมาย
2.2 ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
2.3 ควบคุมและประเมินผลตามกลยุทธ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  
(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์
   · ทักษะการตลาดผลิตภัณฑ์
   · ทักษะการเขียน Flowchart และ/หรือ Diagram (ข)ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ความรู้หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
   · ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์
   · ความรู้การบริหารจัดการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   · ทักษะการเขียน Flowchart และ/หรือ Diagram
   · ทักษะการบริหารจัดการ
   · ทักษะการนำเสนองานความต้องการด้านความรู้ (ข) ความต้องการด้านความรู้
   · ความรู้การบริหารและจัดการทั่วไป
   · ความรู้การบริหารและจัดการ IT
   · ความรู้ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · ความรู้การตลาด
   · ความรู้การวิเคราะห์ SWOT

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
   1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   · มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
   · มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
   1. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   · ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์จุดอ่อน/แข็งและการวางแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์การบริหารโรงงานแบบมืออาชีพ กลยุทธ์การบริหารความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง เทคโนโลยีการจัดการ เป็นต้น
   · มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
   1. คำแนะนำในการประเมิน
   หลักฐานที่ตองการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในสวนนี้ ตองมีความสัมพันธกับขอกำหนดของสมรรถนะยอยและเกณฑการปฏิบัติงานในหนวยสมรรถนะนี้ โดยตองแสดงถึง
   · ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   · วิธีการปฏิบัติงาน
   · มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง uวิธีการประเมิน
   · พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   · พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
   · วิเคราะห์สถานการณ์ SWOT
   · กำหนดหลักเกณฑ์หรือขอบข่ายกลยุทธ์
   · กำหนดแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · ประเมินทางเลือกและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม
   · จัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่กำหนดไว้
   · ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะได้ตามเป้าหมาย
   · ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · ควบคุมและประเมินผลตามกลยุทธ์
  2. สภาวะในการทำงาน
   · ดำเนินการตามแผนให้ได้ตามเวลาที่กำหนด
   · แผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่ได้ต้องก้าวทันเทคโนโลยี
   · แผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะต้องมีแนวโน้มที่เป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ (3-5 ปี)
   · ดำเนินแผนการโดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ ​3. ข้อมูลและเอกสาร N/A 4. คำแนะนำ
   · ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
   · ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 5.คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน · ข้อสอบข้อเขียน · การสัมภาษณ์ · แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า

  • สายงาน :
    สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
กำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ